storinka.click » Інформатика » Комп'ютерні публікації, їх види та структура
Інформація про новину
  • Переглядів: 9443
  • Дата: 6-02-2018, 14:42
6-02-2018, 14:42

Комп'ютерні публікації, їх види та структура

Категорія: Інформатика


1. Які програмні засоби використовують для опрацювання текстів? Наведіть приклади.

2. Які види друкованої продукції ви знаєте? Які з них ви використовуєте в навчанні та повсякденному житті?

3. Які об’єкти можуть бути розміщені на слайді презентації? Як їх уставити на слайд?

ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікацією називають процес видання (оприлюднення) певного твору. Виданий (оприлюднений) твір також називають публікацією.

Залежно від способу оприлюднення твору, розрізняють друковані публікації та електронні. До друкованих публікацій належать книжки, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо; до електронних — документи, що розповсюджуються з використанням Інтернету (веб-сайти, електронні листи тощо) або інших електронних засобів: комп’ютерних мереж, електронних носіїв даних (компакт-диски, флеш-носії тощо).

Публікація (лат. publico - зробити спільним надбанням, надати всім, відкрити для всіх, оголошувати всенародно, видавати) - процес і результат оприлюднення повідомлень, видання.

Тривалий час друковані публікації виготовляли виключно у друкарні (мал. 7.1). І цим займалася ціла галузь виробництва — поліграфія. А підготовкою матеріалів до друку займалися видавництва. У багатотиражному виробництві так відбувається й сьогодні: видавництва готують макети книжок, журналів, газет тощо, а підприємства поліграфії друкують і за потреби зшивають їх.

Із широким застосуванням персональних комп’ютерів і високоякісних лазерних та струменевих принтерів, копіювальних апаратів набули розповсюдження так звані настільні видавничі системи. Ці системи мають апаратну та програмну складові. До апаратної складової належить персональний комп’ютер, пристрої друку (принтер, копіювальний апарат, плотер) і пристрої введення даних (сканер, графічний планшет), а до програмної — спеціальні програми підготовки макета публікації. Усе це може розміститися на столі користувача, і тому ці системи отримали назву desktop publishing (англ. desktop publishing — настільні публікації), або настільні видавничі системи.


Загрузка...

Під час підготовки макета публікації здійснюється верстка. Верстка — це процес компонування текстових і графічних об’єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну та технічних вимог.

За призначенням розрізняють книжково-журнальну верстку, газетну верстку та акцидентну (лат. accidentia — випадок, випадковість) верстку. Акцидентна верстка застосовується для верстки окремих, як правило, невеликих за кількістю сторінок і за накладом об’єктів: оголошень, бланків, афіш, буклетів, проспектів, візитівок тощо.

Публікації, що підготовлені з використанням комп’ютерних технологій, називають комп’ютерними публікаціями.

ВИДИ ДРУКОВАНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Приклади друкованих видів публікацій подано в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

Види публікацій

Зразок

Публікація

Банер (англ. banner — прапор, стяг, заголовок великими літерами) — прямокутне полотно, що містить малюнок або текст рекламного чи інформаційного характеру; графічний елемент на веб-сторінці

Бланк (франц. blanc — білий) — друкована форма документа, що передбачає вставлення користувачем даних у відповідні його місця

Зразок

Публікація

Брошура (франц. brochure, від brocher — зшивати, робити нашвидку) — невелика за обсягом книжка, зазвичай 10-50 сторінок у м’якій обкладинці

Буклет (англ. booklet — книжечка) — неперіодичне видання у вигляді складеного аркуша, переважно рекламного, презен-таційного, іміджевого характеру

Бюлетень (франц. bulletin — запис, звіт) — періодичне чи неперіодичне видання інформаційного характеру; збірник офіційних документів, стисле офіційне повідомлення про події, які мають суспільне значення, назва деяких періодичних видань

Візитівка, або візитна картка (франц.

visite — відвідування) — картка з прізвищем, іменем та іншими відомостями про її власника для вручення під час знайомства або зустрічі

Газета (італ. gazzetta — назва дрібної монети) — періодичне друковане на великих аркушах паперу видання, яке містить різноманітні матеріали про поточні події соціально-політичного, культурного та економічного життя

Книжка — зшита в одне ціле певна кількість (зазвичай понад 50 сторінок) друкованих або рукописних аркушів; чималий за обсягом твір, надрукований окремим виданням; одна з великих частин літературного твору

Лист — рукописний або друкований текст, призначений для повідомлення про що-небудь для спілкування з кимось на відстані; один з видів поштової кореспонденції; офіційний документ

Зразок

Публікація

Листівка — поштова картка, іноді з малюнком з одного боку

Оголошення — повідомлення, про що-не-будь


Чи знаєте ви, що...

Тривалий час книги створювалися шляхом переписування від руки. На виготовлення однієї книги йшло від кількох місяців до кількох років. Ці книги містили релігійні трактати, відомості про історичні події, секрети майстерності різних професій, філософські праці про устрій Всесвіту і багато іншого. Користувалися ними тільки письменні люди, яких на той час було дуже мало.

Найстаріше з відомих на сьогодні друкованих видань «Діамантова Сутра» випущено в Китаї у 868 р. Перше в Європі друковане видання здійснив німецький ремісник Йоганн Гутенберг (1397-1468) (мал. 7.3), його перша друкована книга — Біблія вийшла в 1445 р. В Україні першим з відомих друкарів вважається Іван Федо-ров (1510-1583) (мал. 7.4). У 1574 р. у Львові він випустив перший слов'янський Буквар (мал. 7.5), а в 1581 р. в Острозі — першу Біблію кирилицею.

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

Програми, що призначено для створення макетів поліграфічних видань і підготовки їх до друку, називають видавничими системами. До таких програм належать Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe PageMaker та інші. Це професійні програми, які використовують, як правило, для підготовки до друку великих за обсягом публікацій масовим (від сотень до сотень тисяч примірників) накладом.

Як видавничі системи для малих підприємств і організацій, навчальних закладів, а також для створення публікацій удома використовують текстові процесори та спеціалізовані програми настільних видавничих систем зі спрощеним набором функцій — Microsoft Publisher, Scribus, Page Plus, Avery DesignPro, Publish-It! та інші. Ці програми і є, як правило, основою настільних видавничих систем.

Видавничі системи призначено для:

• автоматизації розміщення блоків тексту та графічних зображень відповідно до призначення публікації (макетування);

• коректного вставлення (конвертування) фрагментів тексту та графічних зображень, створених у різних прикладних програмах;

• опрацювання фрагментів тексту, використовуючи стилі та розширені можливості щодо зміни значень інших властивостей тексту;

• автоматизації створення змісту та посилань;

• збереження файлів публікації у форматах, що використовуються в поліграфії,

та іншого.

Для тих, хто хоче знати більше

Перша настільна видавнича система з'явилася в 1985 р. її було створено на основі комп'ютера Apple Macintosh, лазерного принтера Apple LaserWriter (англ. Write — писати, друкувати) та програми PageMaker (англ. Page — сторінка, Maker—творець; той, що робить) компанії Aldus (у подальшому компанія увійшла до складу корпорації Adobe). Засновник компанії Пол Брейнерд (мал. 7.6) увів у широке використання і сам термін «настільних видавничих систем».

ВИДАВНИЧА СИСТЕМА MICROSOFT OFFICE PUBLISHER 2010

Настільна видавнича система Microsoft Office Publisher 2010 (далі — Publisher), як уже зазначалося, призначена для створення комп’ютерних публікацій малими накладами на невеликих підприємствах і в організаціях, а також для особистих потреб користувача. Програма Publisher використовується для акцидентної верстки публікацій на основі різноманітних шаблонів умісту.

Стандартним форматом файлів для збереження комп’ютерних публікацій, підготовлених з використанням Publisher, є формат PUB. Програма надає користувачеві можливість зберігати файли і в інших форматах, наприклад pdf, doc, docx, jpg.

Основним об’єктом у Publisher є їублікація як сукупність сторінок. На сторінках комп’ютерних публікацій можуть розміщуватися тексти, графічні об’єкти та гіперпосилання. Властивості об’єктів публікацій практично не відрізняються від властивостей аналогічних об’єктів, розглянутих у Word і PowerPoint. Над кожним з об’єктів Publisher можна виконувати певний набір операцій з редагування та форматування.

Програму Publisher можна запустити на виконання кількома способами. Наведемо найпоширеніші з них:

• виконати Пуск ^ Ус і програми ^ Microsoft Office ^ Microsoft Office Publisher 2010;

• використати ярлик програми на Робочому столі або Панелі швидкого заїуску;

• двічі клацнути на значку файла публікації Publisher.

Якщо вибрано один з перших двох варіантів запуску програми, то на екрані з’явиться початкове вікно програми (мал. 7.7).

У лівій частині вікна розміщено команди меню Файл, використовуючи які, можна відкрити файли раніше створених публікацій.

У правій частині вікна розміщено список шаблонів різних видів публікацій, які можна створити в Publisher. За вибору в цьому списку одного з об’єктів, наприклад Швидкі публікації, відкривається вікно програми для встановлення значень властивостей майбутньої публікації (мал. 7.8).

У центральній частині цього вікна відображаються ескізи шаблонів публікації обраного виду. При цьому в правій частині відобразиться панель з елементами керування, використовуючи які, користувач може встановити певні значення властивостей майбутньої публікації:

• колірну схему — набір кольорів оформлення публікації;

• схему шрифтів — сукупність шрифтів та їх властивостей, що будуть використані за замовчуванням для заголовків, основного тексту тощо;

• службові відомості — відомості про автора або організацію, яка є власником публікації, для вставлення за замовчуванням у відповідних місцях публікації;

• макет — схема розміщення основних елементів публікації: заголовків, блоків тексту, графічних зображень тощо.

Після вибору кнопки Створити, розміщеної під панеллю встановлення значень властивостей обраного шаблону, буде встановлено режим редагування та форматування публікації.

ШАБЛОНИ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ЇХ СТРУКТУРА

Програму Publisher призначено для створення поширених видів публікацій акцидентної верстки:

• банерів;

• бланків;

• буклетів;

• бюлетенів;

• візитних карток;

• вітальних карток і листівок;

• грамот;

• листів електронної пошти;

• етикеток;

• запрошень;

• інформаційних табличок;

• календарів;

• каталогів;

• конвертів;

• меню;

• оголошень;

• подарункових сертифікатів;

• програм заходів;

• швидких публікацій тощо.

Для кожного виду публікацій у програмі передбачено набори шаблонів, використовуючи які, користувач може швидко створити потрібну публікацію.

Залежно від виду публікації, у шаблонах передбачено певну структуру — відповідний набір і взаємне розміщення об’єктів публікації. Так, шаблон Оголошення передбачає такі складові:

• відомості про організацію, установу або автора оголошення, емблему (мал. 7.9, 5);

• заголовок (мал. 7.9, 4);

• основний текст (мал. 7.9, 3);

• ілюстрацію до оголошення (мал. 7.9, 2);

• контактні дані (мал. 7.9, 1).

Залежно від призначення публікації, користувач може видалити окремі складові або доповнити новими, змінити взаємне розміщення блоків, наприклад, поєднати блок контактних даних з блоком відомостей про організацію, поміняти місцями основний текст та ілюстрацію або видалити цей блок тощо.

Структура інших видів публікацій буде відрізнятися від описаної. Так, у буклетах і бюлетенях, як правило, є титульні сторінки (блоки), сторінки (блоки) з основним вмістом, відповідно до теми та призначення публікації, сторінки (блоки) з відомостями про авторів публікації та контактними даними тощо. У багатосторінкових виданнях додаються сторінки зі змістом публікації, наприклад у бюлетенях.

Для тих, хто працює з Scribus

Якщо ви не використовуєте продукти корпорації Microsoft, можете обрати для створення публікацій програму Scribus (лат. scribo — креслити, писати, описувати). Дистрибутив вільно розповсюджуваної програми можна завантажити із сайту розробників за адресою https://www.scribus.net. Після запуску програми відкривається початкове вікно (мал. 7.10).

Використовуючи елементи керування цього вікна, користувач може встановити значення властивостей аркушів, на яких планується створити публікацію.

На вкладці New from Template (англ. New from Template — новий із шаблону) (мал. 7.11) обирається один із шаблонів публікації:

• Grids (англ. Grids — сітки) — для точного розміщення об'єктів публікацій використовують спеціальні сітки для розмітки;

• Packaging (англ. Packaging — пакування) — шаблон розгортки коробки для пакування;

• PDF презентації — шаблони створення презентацій у файлах формату pdf;

• Брошури — шаблони буклетів і брошур;

• Візитні картки — шаблони візитівок;

• Інформаційні бюлетені — шаблони бюлетенів;

• Картки — шаблон бланка меню.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.


Загрузка...

Створіть у програмі Publisher на основі одного із шаблонів візитну картку комп’ютерного клубу вашої школи. Включіть до неї емблему та адресу школи, сайт та електронну пошту клубу.

Для цього:

1. Запустіть на виконання програму Publisher.

2. У початковому вікні програми виберіть набір популярних шаблонів публікацій.

3. Виберіть кнопку Візитні картки в центральній області початкового вікна програми.

4. Виберіть один із шаблонів, наприклад шаблон Візерунок

із

групи Додатково інстальованих шаблонів.

5. Виберіть у правій частині вікна у списку Колірна схема потрібну колірну схему, наприклад Ірис.

6. Відкрийте вікно Створення нового набору службових відомостей вибором у списку Службові відомості команди Створи новий (мал. 7.12).

7. Уведіть:

• у поле Ім’я — ваше прізвище та ім’я;

• у поле Посада — член комп’ютерного клубу;

• у поле Назва організації — назву вашої школи;

• у поле Адреса у два рядки — адресу вашої школи (населений пункт, вулиця, номер будинку), інші рядки видаліть;

• у поле Телефон, факс і електронна пошта — відповідні дані школи (відомості візьміть із сайту школи);

• у поле Додаткові відомості або девіз — девіз школи або власний.

8. Уставте емблему школи. Для цього:

1. Скопіюйте файл з емблемою із сайту школи у вашу папку.

2. Виберіть кнопку Додати емблему у вікні Створення нового набору службових відомостей.

3. Виберіть файл з емблемою школи у вашій папці.

4. Виберіть кнопку Відкрити.

9. Уведіть у вікні, що відкрилося, у поле Ім’я набору службових відомостей ваше прізвище.

10. Збережіть службові відомості вибором кнопки Зберегти (орієнтовний приклад вікна із заповненими відомостями подано на малюнку 7.13).

11. Виберіть кнопку Створити початкового вікна програми.

12. Відредагуйте та відформатуйте за потреби написи, змінюючи вид шрифту, його розмір, колір або накреслення наближено до зразка (мал. 7.14).

13. Збережіть створену візитну картку у вашій папці у файлі з іменем вправа 7.1.

Публікаціями називають процес видання (оприлюднення) певного твору. Виданий (оприлюднений) твір також називають публікацією. Залежно від способу оприлюднення твору, розрізняють друковані публікації та електронні.

До друкованих публікацій належать книжки, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо. Електронні публікації — це документи, що розповсюджуються з використанням Інтернету (веб-сайти, електронні листи тощо) або інших електронних засобів: комп’ютерних мереж, електронних носіїв даних (компакт-дисків, флеш-носіїв тощо).

Настільна видавнича система — це сукупність апаратних і програмних засобів для створення публікацій порівняно невеликих за обсягом і тиражем (накладом).

Верстка — це процес компонування текстових і графічних об’єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну та технічних вимог.

Програми, що призначено для створення макетів поліграфічних видань і підготовки їх до друку, називають видавничими системами. До таких програм належать: Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe PageMaker, Microsoft Publisher, Scribus, Page Plus, Avery DesignPro, Publish-It! тощо.

Для пришвидшення підготовки публікацій до друку у видавничих системах використовують шаблони, що вже мають структуру відповідно до призначення та виду публікації.

Основою структури публікацій є текстові блоки та блоки графічних об’єктів.

Дайте відповіді на запитання

1°. Що таке публікація?

2*. Що таке друкована публікація? Наведіть приклади друкованих публікацій.

3*. Що таке електронна публікація? Наведіть приклади електронних публікацій.

4°. Що таке верстка?

5°. Що таке настільна видавнича система?

6*. Що входить до складу настільної видавничої системи? Для чого призначена кожна складова?

7*. Для виконання яких операцій призначено видавничі системи?

8*. Які складові має візитна картка; оголошення?

9*. Що таке шаблон публікації? Як створити нову презентац ію з використанням шаблону?

10*. Чим видавничі системи відрізняються від текстового процесора?

Виконайте завдання

1°. Використовуючи початкове вікно програми Publisher, створіть нову публікацію на основі шаблону Оголошення ^ Маркер. Установіть колірну схему Бузок. Збережіть публікацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.1.1.

2*. Створіть у програмі Publisher на основі шаблону Грамота нову публікацію для нагородження переможців першості вашої школи з настільного тенісу. Доберіть самостійно колірну схему, уведіть дані про вашу школу, тексти для підписів директора та вчителя фізичної культури. Збережіть публікацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.1.2.

3*. Створіть у програмі Publisher на основі шаблону Меню ^ Особливі страви нову публікацію — меню святкової вечері до дня народження. Доберіть самостійно колірну схему, уведіть назви 5-6 страв та їхній короткий опис. Збережіть публікацію у папці Мої документи у файлі з іменем завдання 7.1.3.

4*. Розробіть фірмовий бланк вашої школи на основі шаблону Бланк ^ Геометрична. Включіть до бланка назву школи, її адресу та телефони, емблему (герб). Кольори доберіть відповідно до кольорової гами прапора школи або прапора регіону. Потрібні дані візьміть із сайту школи. Збережіть публікацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.1.4 та надішліть її електронною поштою на адресу вчителя інформатики.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

«Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть програму Publisher.

2. Створіть і відформатуйте публікацію Грамота для нагородження активних учасників тижня інформатики у школі за зразком (мал. 7.15).

3. Використайте у процесі створення грамоти:

• шаблон Блоки та лінії;

• колірну схему Орхідея;

• малюнок Розділ 7\Практична 8\Computer.jpg.

4. Відредагуйте та відформатуйте тексти відповідно до зразка.

5. Збережіть публікацію у вашій папці у файлі з іменем практична робота 8.pub.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд