storinka.click » Інформатика » Словничок термінів з інформатики за 9 клас
Інформація про новину
  • Переглядів: 1952
  • Дата: 6-02-2018, 14:54
6-02-2018, 14:54

Словничок термінів з інформатики за 9 клас

Категорія: Інформатика


А

Адміністрування сайту — додавання та редагування веб-сторінок, змінен-ня оформлення, налаштування доступу до сайту користувачів Інтернету та інше, с. 266.

Антивірусні бази — сукупності даних про відомі на даний момент часу шкідливі програми і способи боротьби з ними, с. 117.

Б

Банер — прямокутне полотно, що містить малюнок або текст рекламного чи інформаційного характеру; графічний елемент на веб-сторінці, с. 183.

Бланк — друкована форма документа, що передбачає вставлення користувачем даних у відповідні його місця, с. 183.

Брошура — невелика за обсягом книжка, зазвичай 10-50 сторінок, у м'якій обкладинці, с. 184.

Буклет — неперіодичне видання у вигляді складеного аркуша, переважно рекламного, презентаційного, іміджево-го характеру, с. 184.

Бюлетень — періодичне чи неперіодичне видання інформаційного характеру; збірник офіційних документів, стисле офіційне повідомлення про події, які мають суспільне значення, назва деяких періодичних видань, с. 184.

В

Вебінар — конференція, організована для обміну досвідом, навчання, презентації продукції та іншого, с. 43.

Векторна графіка — розділ комп'ютерної графіки, який вивчає технології опрацювання векторних зображень, с. 209.

Верстка — процес компонування текстових і графічних об'єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну та технічних вимог, с. 183, 261.

Верстка веб-сторінки — процес розміщення на веб-сторінці під час її створення текстових і графічних елементів згідно з розробленим дизайн-ма-кетом, с. 262.

Вибірковий показ — заздалегідь підготовлений і записаний варіант демонстрації презентації, що включає обмежений набір слайдів, с. 100.

Видавничі системи — програми, що призначені для створення макетів поліграфічних видань і підготовки їх до друку, с. 186.

Відеоконференція — телеконференція з використанням засобів передавання відеоповідомлень для спілкування учасників, с. 43.

Візитівка, або візитна картка, —

картка з прізвищем, ім'ям та іншими відомостями про її власника для вручення під час знайомства або зустрічі, с. 184.

Вікі-технологія — технологія, розроблена для надання користувачам Ін-тернету можливості самостійно змінювати вміст веб-сторінок, використовуючи браузер, с. 47.

Внутрішня структура сайту —

ієрархія веб-сторінок у структурі сайту, зв'язки між ними, с. 260.


Загрузка...

Г

Газета — періодичне друковане на великих аркушах паперу видання, яке містить різноманітні матеріали про поточні події соціально-політичного, культурного та економічного життя, с. 184.

Геосервіси — сервіси Веб 2.0, які призначено для знаходження місця розташування на картах земної поверхні, їх опису, приєднання до карт фотографій і відео різних об'єктів, прокладання та оцінювання маршрутів, використовуючи дані, отримані з навколоземних супутників, с. 48.

Гіперпосилання у презентації, як і на веб-сторінках, може бути пов'язано з текстовим або графічним об'єктом на слайді та забезпечувати перехід до перегляду деякої веб-сторінки або іншого слайда презентації, відкриття певного документа, відправлення листа електронною поштою або інше, с. 76.

Глибина кольору зображення — кількість бітів, що використовуються для кодування кольору одного пікселя, с. 213.

Д

Дизайн-макет веб-сторінки — набір значень властивостей текстових і графічних об'єктів сторінки: кольорової гами сторінок, елементів графічного оздоблення, набору шрифтів та іншого, с. 261.

Діаграма — графічне зображення, у якому числові значення відображаються з використанням геометричних фігур, с. 71.

Домен верхнього рівня — частина доменного імені, що записана після останньої крапки, с. 36.

Доменне ім’я — адреса ресурсу в мережі, записана з використанням слів або їх скорочень, що розділені крапкою, с. 36.

Допоміжні кольори презентації — кольори, які використовуються для фонових графічних зображень, тексту, таблиць, елементів діаграм тощо, с. 64.

Доступність — забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам, захист цих даних від спотворення та блокування зловмисниками, с. 109.

Е

Експертна система — комп'ютерна програма, що оперує фактами та правилами певної предметної області з метою формування рекомендацій користувачам або розв'язування проблем, с. 57.

Елемент табличної величини — змінна, що входить до табличної величини, с. 157.

Елементи карти знань — один центральний об'єкт — кореневий вузол, від якого розходяться гілки з підписами — вузли. Вузол, що є відгалуженням від деякого попереднього вузла, називають дочірнім вузлом, а попередній вузол — батьківським, с. 144.

Ергономіка — наука про ефективність використання людиною пристроїв, засобів, інструментів на основі врахування особливостей побудови та функціонування людського організму, с. 64.

Етичні норми передбачають, що користувачі комп'ютерів не використовують комп'ютерну техніку і програмне за

безпечення на шкоду іншим людям, не порушують авторських прав, с. 111.

Ефекти переходів — анімаційні ефекти, пов'язані зі слайдом, які відтворюються під час зміни слайдів, с. 90.

І

Ім’я елемента табличної величини — властивість елемента табличної величини, значення якої складається з імені цієї табличної величини і порядкового номера цього елемента в табличній величині, який узято у квадратні дужки, с. 157.

Інтелектуальна власність — власність на результати інтелектуальної та творчої діяльності, с. 20.

Інтерактивна онлайн-дошка (стіна) —

сервіс Веб 2.0, який надає інструмент для навчання, поєднуючи текст, зображення, відео, аудіо в інтерактивному режимі, с. 47.

Інтернет — найбільша та найвідомі-ша з глобальних мереж, що об'єднує комп'ютери та комп'ютерні мережі на основі протоколів ТСР/ІР, с. 27.

Інформатика — наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень. Інформатикою називають також галузь діяльності людини, яка пов'язана з реалізацією інформаційних процесів з використанням засобів комп'ютерної техніки, с. 6.

Інформаційна безпека — розділ інформатики, що вивчає закономірності забезпечення захисту інформаційних ресурсів фізичних осіб, підприємств, організацій, державних установ тощо від втрати, порушення функціонування, пошкодження, спотворення, несанкціонованого копіювання та використання, с. 109.

Інформаційна грамотність передбачає наявність в особистості знань, умінь і навичок, які дають змогу їй знаходити потрібні джерела відомостей, критично їх оцінювати та використовувати, доцільно та ефективно застосовувати під час реалізації інформаційних процесів сучасні інформаційно-комунікаційні технології, с. 20.

Інформаційна культура включає в себе поняття інформаційної грамотно

сті, а також передбачає розуміння особистістю ролі інформаційних процесів у розвитку суспільства, знання та дотримання етичних норм і законодавства у сфері інформаційних технологій, с. 20.

Інформаційна система — сукупність взаємопов'язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів, с. 18.

Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп'ютерної техніки, с. 9.

Інформаційно-комунікаційна компетентність (ІК-компетентність) — це

здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистих і суспільно значущих завдань, с. 20.

К

Карта знань — інформаційна модель, подана в структурній формі, яка наочно відображає взаємозв’язки між об’єктами та явищами деякої предметної області, с. 143.

Книжка — зшита в одне ціле певна кількість (зазвичай більше 50 сторінок) друкованих або рукописних аркушів; чималий за обсягом твір, надрукований окремим виданням;одна з великих частин літературного твору, с. 184.

Колірна модель — це спосіб подання різних кольорів спектра у вигляді набору числових характеристик певних базових компонентів, с. 211.

Колористика — наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових і соціальних груп, с. 64.

Композиція — структура об’єктів творчості, спрямована на узгодження складових об’єкта для надання йому зовнішньої привабливості та функціональності, с. 63.

Комп’ютерна графіка — розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп’ютерної техніки, с. 209.

Комп’ютерна графічна модель — модель, що реалізується і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об’єкта, с. 134.

Комп’ютерна імітаційна модель —

модель, що реалізується і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень властивостей моделей тих об’єктів, які змінюються випадковим чином і їх не можна описати математично, с. 133.

Комп’ютерна мережа — сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, з’єднаних каналами передавання даних, с. 26.

Комп’ютерна модель — інформаційна модель, що реалізована та досліджується з використанням комп’ютерних програм, с. 133.

Комп’ютерна розрахункова (математична) модель — модель, що реалізується і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки значень властивостей об’єкта, для якого побудовано цю модель, на основі формул, рівнянь, нерівностей, систем та іншого, с. 133.

Комп’ютерне моделювання — метод розв’язування задач із використанням комп’ютерних моделей, с. 134.

Комп’ютерний експеримент — дослідження моделі об’єкта з використанням комп’ютерного моделювання, с. 134.

Комунікаційні ризики в Інтернеті пов’язані зі спілкуванням у мережі та використанням онлайн-ігор, с. 122.

Комунікаційні служби — служби Ін-тернету, які призначено для спілкування користувачів, с. 42.

Комутатор — пристрій для передавання даних по каналах усередині мережі. Комутатор для бездротових мереж називають точкою доступу, с. 29.

Контент веб-сторінки — змістове наповнення веб-сторінки, доступне користувачу: тексти, зображення, відео, звукові дані та інше, с. 258.

Контентні ризики в Інтернеті — ризики, пов’язані з доступом до матеріалів, розміщених у мережі, с. 122.

Конфіденційність — забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу, с. 110.


Л

Лист — рукописний або друкований текст, призначений для повідомлення

про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані; один з видів поштової кореспонденції; офіційний документ, с. 184.

Листівка — поштова картка, іноді з малюнком з одного боку, с. 185.

М

Макет слайда — шаблон, який визначає кількість і взаємне розміщення текстових і графічних об'єктів на слайді, с. 67.

Мапа (карта) сайту — діаграма, що візуально відображає ієрархію сторінок сайту, схему зв'язків і переходів між ними, тобто внутрішню структуру сайту, с. 260.

Маршрутизатор (роутер) — пристрій для передавання даних між двома та більше ділянками мережі або між окремими мережами, с. 29.

Мережевий адаптер — пристрій для приєднання комп'ютера до каналу передавання даних, с. 29.

Мережевий протокол — набір правил, за якими здійснюється обмін даними між комп'ютерами та пристроями, що підключені до мережі, та між різними мережами, с. 31.

Н

Настільна видавнича система —

сукупність апаратних та програмних засобів для створення публікацій, порівняно невеликих за обсягом і тиражем (накладом), с. 186.

О

Оголошення — повідомлення про що-небудь, с. 185.

Основний колір презентації — колір тла для більшості слайдів, с. 64.

П

Первинні провайдери послуг Інтер-нету — організації, що обслуговують суперкомп'ютери, які керують передаванням даних каналами Backbone, с. 34.

Перетікання тексту — автоматичне продовження тексту в наступних текстових полях статті, с. 197.

Персональне навчальне середовище — набір інструментів і сервісів, вико

ристання яких забезпечує конкретному користувачу досягнення власних освітніх цілей, с. 237.

Пошуковий каталог — сайт, що містить добірки посилань різної тематики, с. 55.

Пошуковий робот — програма, призначена для заповнення баз даних пошукових систем, с. 53.

Публікація — процес видання (оприлюднення) певного твору. Виданий (оприлюднений) твір також називають публікацією, с. 182.

Р

Растрова графіка — розділ комп'ютерної графіки, який вивчає технології опрацювання растрових зображень, с. 209.

Релевантність — міра відповідності отримуваного результату бажаному, с. 53.

Роздільність зображення — кількість пікселів на одиницю довжини зображення, с. 213.

Розмір зображення — ширина та висота малюнка, с. 213.

Розмітка тексту — визначення структури тексту, формату його фрагментів, розміщення нетекстових об'єктів та іншого, с. 259.

С

Сервіс Інтернету — послуга, яку надає користувачам служба Інтернету, с. 42.

Синхронізація — процес відслідковування змін файлів у двох або більше розташуваннях і процес їхнього оновлення за певними правилами, с. 244.

Служби інтерактивного спілкування — служби, що надають можливість групі користувачів обмінюватися текстовими, звуковими або відеоповідомлен-нями через Інтернет, с. 42.

Соціальна мережа — служба Інтернету, яка надає можливість пошуку друзів і знайомих, забезпечує спілкування, представлення особистостей, розповсюдження ідей, поглядів, розміщення цікавих матеріалів тощо, с. 45.

Соціальні сервіси Веб 2.0 — послуги Інтернету зі створення мережевих спіль-

нот, спільного зберігання графічних, аудіо-та відеофайлів, колективного редагування гіпертекстових та інших документів, с. 46.

Спам — розсилання повідомлень, як правило, рекламного характеру великій кількості користувачів Інтернету, с. 125.

Споживчі ризики в Інтернеті — ризики, пов'язані з порушенням прав споживачів, с. 122.

Стиль — набір значень властивостей об'єктів, який має власне ім'я, с. 66.

Стиль слайда задає основний і допоміжні кольори, формат символів (шрифт, розмір символів, накреслення, ефекти, колір тощо), тла (колір, наявність, розміщення та вид графічних об'єктів) і графічних об'єктів, с. 66.


Загрузка...

Т

Таблична величина (одновимірний масив) — упорядкований набір змінних одного типу, с. 157.

Тег — команда мовою HTML, що визначає розмітку тексту, с. 259.

Телеконференція — обговорення певних тем групами співрозмовників, які перебувають на значній відстані одне від одного, с. 43.

Технічні ризики в Інтернеті — ризики, пов'язані з роботою шкідливих комп'ютерних програм, с. 122.

Ф

Форум — довготривала (постійно діюча) телеконференція, під час якої співрозмовники надсилають і читають текстові повідомлення у зручний для них час, с. 43.

Х

Хмарні технології — інформаційно-комунікаційні технології, що передбачають віддалене (на відстані) опрацювання та зберігання даних, с. 237.

Хмароорієнтоване навчальне середовище — персональне освітнє середовище, створене на базі хмарних сервісів, с. 237.

Хостинг — виділення апаратних і програмних ресурсів сервера для розміщення файлів користувача, забезпечення доступу до них, опрацювання запитів та іншого, с. 262.

Хостинг-провайдер — організація, що надає послуги хостингу, с. 262.

Ц

Цілісність — захист даних від їх зловмисного або випадкового видалення чи спотворення,с. 110.

4

Чат — форма спілкування групи користувачів Інтернету, які обмінюються повідомленнями в реальному часі, с. 43.

B

Backbone — високошвидкісні магістральні канали передавання даних, що є основою структури мережі Інтернет, с. 34.

D

DNS — мережева служба, що забезпечує автоматичне зіставлення доменних імен та ІР-адрес, с. 36.

І

ІР-адреса — адреса комп'ютера в мережі, що складається із чотирьох цілих чисел від 0 до 255 кожне, розділених крапками, с. 31.

G

Google Диск — хмарне сховище даних, де користувач може зберігати свої файли та надавати доступ до них іншим користувачам в Інтернеті, с. 239.

H

HTML — мова розмітки гіпертексту, що використовується під час створення веб-сторінок, с. 259.

5

SmartArt — тип графічних об'єктів, які призначено для подання даних у вигляді схем, с. 70.

Т

ТСР/ІР — набір протоколів, що описує правила поділу даних на пакети та пересилання цих пакетів комп'ютерними мережами, с. 31.

U

URL-адреса — адреса інформаційного ресурсу в мережі. URL-адреса має таку структуру: Протокол :// доменне ім’я / шлях до файла / ім’я файла, с. 37.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд