storinka.click » Хімія » Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення
Інформація про новину
  • Переглядів: 2464
  • Дата: 3-02-2018, 15:34
3-02-2018, 15:34

Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення

Категорія: Хімія


Матеріал параграфа допоможе вам:

закріпити знання про перетворення простих речовин на хімічні сполуки; узагальнити матеріал про взаємоперетворення складних речовин.

Хімічні перетворення за участю металів.

Вам відомо, що метали здатні взаємодіяти з неметалами, кислотами, розчинами солей, а деякі — ще й з лугами, водою.

Продуктами більшості реакцій металів з неметалами є солі

а якщо з металом реагує кисень, то утворюється оксид:

Майже всі метали взаємодіють із кислотами. Такі реакції за участю хлоридної, розбавленої сульфатної, оцтової кислот відбуваються з утворенням солей і виділенням водню:

1 У цій реакції, на відміну від реакції заліза з хлором, утворюється сіль FeCl2, а не FeCl3, оскільки йони Н+, наявні в хлоридній кислоті, — слабкий окисник, а хлор Cl2 — сильний окисник.


Загрузка...

Пасивні метали, які перебувають у ряду активності справа від водню, не реагують із названими кислотами.

Метали взаємодіють із розчинами солей; продукти такого перетворення — інші метал і сіль. Реакція відбувається, якщо метал-реа-гент активніший за метал, що є очікуваним продуктом:

Якщо метал походить від елемента, що утворює амфотерні сполуки (оксид, гідроксид), то він взаємодіє з лугом:

Найактивніші метали (лужні, лужноземельні) реагують з водою:

Хімічні перетворення за участю неметалів.

Неметали можуть взаємодіяти не лише з металами, а й один з одним:

Серед важливих реакцій неметалів зі складними речовинами — реакції за участю

кисню, які часто супроводжуються горінням речовин:

Такі перетворення характерні для багатьох органічних сполук — вуглеводнів, спиртів, жирів:

Хімічні перетворення, в яких беруть участь або утворюються прості речовини, є окисно-відновними реакціями, адже ступінь окиснен-ня елемента в простій речовині дорівнює нулю, а в його сполуці має додатне або від’ємне значення.

Складіть рівняння реакцій сірки з киснем та алюмінієм. Окисником чи відновником є сірка в кожному випадку?

Реакції між оксидами і водою. Оксиди лужних і лужноземельних елементів, а також майже всі кислотні оксиди взаємодіють з водою. При цьому основні оксиди перетворюються на основи

а кислотні оксиди — на кислоти:


Реакції між двома сполуками, які різняться за властивостями. Рушійною силою багатьох хімічних перетворень є відмінності речовин за хімічними властивостями. Наприклад, основні оксиди та основи взаємодіють з кислотними оксидами та кислотами

але не реагують з речовинами, що мають основні властивості.

Якщо оксид або гідроксид є амфотерним, то ця сполука під час реакції з основним окси

дом (основою) або кислотним оксидом (кислотою) виявляє протилежні властивості, тобто кислотні або основні.

Напишіть рівняння реакцій станум(ІІ) гідроксиду з кислотою і розчином лугу.

Реакції за участю солей. Солі взаємодіють з лугами і кислотами. Такі перетворення відбуваються в розчині в разі, якщо продукт реакції не розчиняється у воді або є слабким електролітом, нестійкою чи газуватою сполукою:

Хоча солі мають багато спільних властивостей, вони можуть реагувати одна з одною у водному розчині. При цьому утворюються дві нові солі. Реакція можлива, якщо один із продуктів є нерозчинним у воді:

Термічний розклад сполук. Основи (крім лугів), амфотерні гідроксиди, оксигеновмісні кислоти та деякі їхні солі розкладаються при нагріванні. Унаслідок таких реакцій, як правило, утворюються оксиди:

Послідовні перетворення речовин. Ви знаєте, що зв’язки між речовинами, які походять від одного елемента, називають генетичними зв’язками. Їх використовують у хімічній технології, зокрема при переробці металічних руд, виробництві кислот. При добуванні сульфатної кислоти із природної сірки просту речовину спочатку спалюють, після чого здійснюють реакцію сульфур(^) оксиду з киснем, а потім — реакцію сульфур^Г) оксиду з

водою. Відповідна схема послідовних перетворень речовин:

Для того щоб добути основу або кислоту з оксиду, який не взаємодіє з водою, здійснюють такі перетворення:

Складіть відповідні схеми для сполук Ніке-лю(ІІ) та Силіцію.

Схеми послідовних перетворень речовин у водних розчинах часто подають у йонно-моле-кулярній формі:

Ця схема ілюструє перетворення розчинної солі Цинку, яка містить катіони Zn2+, при поступовому додаванні водного розчину лугу.

Запишіть відповідну схему з формулами сполук Цинку, якщо в реакціях бере участь літій гідроксид.

Схеми перетворень наводять і для органічних речовин. У схему

закладено реакцію термічного розкладу метану, продуктами якої є ацетилен і водень, та реакцію горіння ацетилену.


Загрузка...

ВИСНОВКИ

Неорганічні та органічні речовини беруть участь у різних хімічних перетвореннях. Характерними для металів є реакції з неметалами, кислотами, розчинами солей, а для оксидів, основ, кислот — реакції зі сполуками, протилежними за хімічними властивостями. Амфотерні оксиди і гідроксиди взаємодіють з речови-

нами, які виявляють основні та кислотні властивості. Солі реагують із розчинами лугів, кислотами, а також одна з одною (у розчині).

Реакції за участю або з утворенням простих речовин належать до окисно-відновних реакцій.

259. Запишіть по два рівняння реакцій, які відбуваються з утворенням солей, між такими речовинами:

а) металом і неметалом;

б) двома оксидами.

260. Оксиди яких типів реагують з водою? Чи можна в такий спосіб добути будь-яку основу, амфотерний гідроксид, кислоту?

261. Відповідно до наведених схем перетворень складіть рівняння реакцій і вкажіть умови їх здійснення:

262. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення речовин, утворених Купрумом:

263. Складіть йонно-молекулярні рівняння реакцій, які відбуваються згідно з наведеними схемами перетворень:

264. Запропонуйте якомога більше способів добування магній ацетату і напишіть відповідні хімічні рівняння.

265. Чи взаємодіє плюмбум(ІІ) ацетат:

а) з алюміній сульфатом;

б) із барій нітратом;

в) із натрій гідроксидом;

г) із хлоридною кислотою?

Відповіді обґрунтуйте, наведіть хімічні рівняння в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

266. Залізо повільно взаємодіє з розчином ферум(ІІІ) сульфату, а цинк не реагує з розчином цинк сульфату. Як це пояснити? Запишіть рівняння відповідної реакції.

267. Розчин сульфур(^) оксиду вступає в реакцію з розчином сірководню. Одним із продуктів реакції є сірка. Складіть хімічне рівняння, укажіть тип реакції та охарактеризуйте ролі реагентів у ній.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Взаємоперетворення простих речовин хімічного елемента

У 7 класі ви дізналися про існування двох простих речовин Окси-гену — кисню О2 й озону О3. Дуже малі кількості озону утворюються з кисню в атмосфері за дії електричних розрядів (коли виникають блискавки) або ультрафіолетових променів:

Озон — нестійка речовина, яка повільно перетворюється на кисень:

Обидві хімічні реакції не належать до жодного з відомих вам типів реакцій.

Не лише Оксиген, а й деякі інші неметалічні елементи утворюють по кілька простих речовин. Ці речовини також можуть зазнавати взаємоперетворень. Наприклад, білий фосфор, який складається з молекул Р4, за температури 300 °С перетворюється на червоний фосфор, у якому містяться довгі молекули-ланцюжки. Графіт і алмаз — прості речовини Карбону. Вони мають атомну будову, але різняться за розміщенням атомів у просторі. За дуже високих температур і тиску із графіту в спеціальних реакторах добувають дрібні кристалики алмазу. Алмаз можна перетворити на графіт; для цього його необхідно нагріти до температури, яка значно перевищує 1000 °С. Перетворення простих речовин Фосфору і Карбону здійснюють за відсутності повітря, оскільки вони взаємодіють із киснем.

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Попель, Крикля