storinka.click » Хімія » Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях
Інформація про новину
  • Переглядів: 2000
  • Дата: 3-02-2018, 15:24
3-02-2018, 15:24

Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях

Категорія: Хімія


Матеріал параграфа допоможе вам:

з'ясувати, чому об'єми газів, що беруть участь у реакції, співвідносяться як невеликі цілі числа; визначати співвідношення об'ємів газів за хімічними рівняннями.

Закон об’ємних співвідношень. Найважливіші вуглеводні — метан, етан, етилен, ацетилен та інші — за звичайних умов перебувають у газуватому стані.

Гази відрізняються від рідин і твердих речовин тим, що відстані між їхніми частинками (молекулами, а у випадку інертних газів — атомами) дуже великі. Завдяки цьому порції різних газів, що містять однакову кількість молекул, займають однаковий об’єм (за одних і тих самих температури й тиску). Це засвідчує закон Авогадро, з яким ви ознайомились у 8 класі. Згідно з ним 1 л метану СН4 містить стільки молекул, скільки й 1 л етилену С2Нчи 1 л ацетилену С2Н2. У 2 л метану (етилену, ацетилену) кількість молекул удвічі більша, у 3 л — утричі більша і т. д.

Розглянемо реакції, які відбуваються за участю газів.

При згорянні метану

кожна його молекула взаємодіє з двома молекулами кисню. На підставі закону Авогадро можна стверджувати, що певний об’єм метану має реагувати з удвічі більшим об’ємом кисню (наприклад, 1 л СН4 — із 2 л О2).

Метан за високої температури розкладається на ацетилен і водень:

Згідно з хімічним рівнянням, із кожних двох молекул метану утворюються одна молекула ацетилену і три молекули водню. Звідси співвідношення об’ємів продуктів реакції


Загрузка...

Аналізуючи результати дослідів із газами, французький учений Ж. Гей-Люссак сформулював у 1808 р. закон об’ємних співвідношень:

об’єми газів, що вступають у реакцію й утворюються внаслідок реакції, співвідносяться як невеликі цілі числа.

Згодом з’ясувалося, що ці числа є відповідними коефіцієнтами в рівняннях хімічних реакцій.

Закон Гей-Люссака поширюється на всі речовини, що перебувають у газоподібному стані, — органічні й неорганічні.

Складіть рівняння реакції водню з азотом, у результаті якої утворюється газ амоніак NH3, і запишіть співвідношення об’ємів реагентів і продукту реакції.

Звертаємо вашу увагу на реакції між газами, під час яких утворюється вода. Ця речовина, наприклад, є одним із продуктів горіння будь-якого вуглеводню. При утворенні водяної пари закон об’ємних співвідношень газів поширюється і на неї. Якщо ж відбувається конденсація пари, то об’єм речовини зменшується приблизно в тисячу разів. У цьому разі закон Гей-Люссака щодо води не діє (як і щодо інших рідких і твердих речовин).

Розв’язування задач. Розглянемо, як розв’язують задачі з використанням закону об’ємних співвідношень.

ЗАДАЧА 1. Розрахувати об’єм ацетилену, який утворюється внаслідок термічного розкладу 0,8 л метану.

Розв’язання

1. Складаємо рівняння реакції:

2. Розраховуємо об’єм ацетилену.

Згідно з хімічним рівнянням і законом об’ємних співвідношень, кожний об’єм ацетилену утворюється із двох об’ємів метану.

Міркуємо так:

із 2 л метану утворюється 1 л ацетилену, із 0,8 л метану — х л ацетилену;


ЗАДАЧА 2. Суміш зі 100 мл ацетилену і 400 мл кисню підпалили. Чи залишився після реакції один із реагентів? У разі позитивної відповіді обчислити об'єм залишку цієї речовини (вважати, що температура й тиск до і після реакції були однаковими).

2. З’ясовуємо, чи був один із газів у надлишку.

Співвідношення об’ємів реагуючих газів, згідно з хімічним рівнянням, становить

Отже, у надлишку був кисень і частина його залишилася після реакції.

3. Визначаємо, який об’єм кисню прореагує зі 100 мл ацетилену.

За законом об’ємних співвідношень, із кожними 2 мл С2Н2 взаємодіють 5 мл О2,

4. Обчислюємо об’єм кисню, що залишився після реакції:

ЗАДАЧА 3. Які об’єми пропану і кисню (в перерахунку на нормальні умови) вступили в реакцію горіння, якщо після охолодження продуктів реакції утворилося 36 мл води?

3. Знаходимо об’єми пропану і кисню, які вступили в реакцію горіння.

Згідно із законом об’ємних співвідношень газів,


Загрузка...

ВИСНОВКИ

Об’єми газів, що вступають у реакцію й утворюються внаслідок реакції, співвідносяться як невеликі цілі числа (закон об’ємних співвідношень газів). Ці числа є відповідними коефіцієнтами в хімічному рівнянні.

189. Збільшується, зменшується чи залишається постійним сумарний об'єм речовин унаслідок таких перетворень (вода утворюється у вигляді пари):

190. Який об'єм кисню витрачається на згоряння 2 л етилену?

191. За нормальних умов змішали 1 л етану і 5 л кисню. Суміш газів підпалили. Які гази було виявлено після реакції і приведення умов до початкових? Обчисліть об'єм кожного із цих газів.

192. Після реакції в 40 мл суміші кисню і водню залишилося 10 мл кисню. Які об'єми кисню і водню були до реакції?

193. У якому об'ємному співвідношенні потрібно змішати вуглеводень і повітря, щоб їх було достатньо для перебігу реакції С5Н12 + O2 ^ ^ С02 + H2O? Вважайте, що об'ємна частка кисню в повітрі становить 20 %.

194. Який об'єм кисню витратиться на спалювання 200 мл суміші водню та карбон(ІІ) оксиду? Чи потрібно для розв'язання задачі знати кількісний склад суміші цих газів? Відповідь поясніть.

195. Під час згоряння в кисні одного об'єму вуглеводню утворюються два об'єми вуглекислого газу й один об'єм водяної пари. Знайдіть формулу вуглеводню. (Усно.)

196. При повному згорянні 10 мл газуватого вуглеводню утворилося 40 мл вуглекислого газу і 50 мл водяної пари. Об'єми газів виміряні за однакових умов. Виведіть формулу вуглеводню. (Усно.)

197. Яка формула газуватого вуглеводню, якщо внаслідок його спалювання утворюється вдвічі більший об'єм вуглекислого газу, а густина вуглеводню за нормальних умов становить 1,34 г/л?

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Попель, Крикля