storinka.click » Географія » Сталий розвиток — стратегія людства на XXI століття
Інформація про новину
  • Переглядів: 1565
  • Дата: 7-01-2018, 10:13
7-01-2018, 10:13

Сталий розвиток — стратегія людства на XXI століття

Категорія: Географія


Пригадайте, у чому полягає сталий розвиток людства.

Наведіть приклади раціонального використання ресурсів та охорони довкілля.

ЩО ТАКЕ СТАЛИЙ РОЗВИТОК. Розвиток економіки, технічний прогрес, глобалізація спрощують наше життя. Водночас ці процеси мають негативнінаслідки як для нас, так і для майбутніх поколінь. Міркуючи над подальшиміснуванням людства у зв’язку із загостренням глобальних проблем, фахівціООН розробили концепцію сталого розвитку. Сталий, або збалансований, розвиток — це розвиток країн і регіонів, щопередбачає таке використання ресурсів,за якого ними могли скористатися щей наступні покоління. Щоб залишити успадок чисту планету з відновлюванимиресурсами, теперішнє покоління має користуватися ними більш відповідально.

Стратегія збалансованого розвитку — це розуміння світу як цілісної системи.

Її основним завданням є досягнення оптимальних результатів розвитку замінімальних збитків для середовищаіснування людства. Ця стратегія — дороговказ для створення суспільства,яке не руйнуватиме середовище свого існування, такого суспільного поступу,що не виснажуватиме ані природні, ані людські ресурси. Перехід до такої моделі розвитку означає перегляд ціннісних орієнтацій у свідомості людей.

Термін сталий розвиток є не зовсім точним, тому що з'явився в українськіймові внаслідок перекладу російського — устойчивое развитие, а не безпосередньо англійського — sustainabledevelopment. Він є сполученням слів протилежного змісту: сталий — постійність,розвиток — наявність змін. Для назви поняття, що означає ефективний розвитокдля майбутнього, правильно вживати термін збалансований розвиток.

Стратегія (від давньогрецького мистецтво полководця) — загальний план певної діяльності на тривалий період; спосіб досягнення складної мети.


Загрузка...

Збалансований розвиток передбачає єдність економічного, екологічного та соціального розвитку (мал. 192). Економічний складник визначає

розвиток економіки як безвідходної, енерго- і ресурсозбережувальної системи, націленої на створення екологічно прийнятної продукції. Соціальний складник спрямований на досягнення справедливого розподілу соціальнихблаг між усіма членами суспільства, повноцінне задоволення потреб людейв освіті, охороні здоров’я, соціальному забезпеченні, збереження духовногонадбання і культурного різноманіття людства. Екологічний складник орієнтує на збереження і життєздатність природних систем для глобальної стабільності біосфери планети.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ. Основне положення концепції пов’язано з ідеєю, що розвиток суспільствамає відбуватися за умови збереження природи. Збалансований розвиток — цеякісні перетворення всіх сфер людського життя. Він передбачає оцінку взаємозв’язку людини і природи на місцевому та глобальному рівнях, оскількинеможливо забезпечити збалансований загальносвітовий розвиток за незба-лансованості розвитку його на окремих територіях. Охорона довкілля має

стати невіддільною частиною розвитку і не може розглядатися окремо від нього. Всі держави й народи мають співпрацювати для ліквідації бідності тазлиднів. Необхідні охорона і раціональне використання природних ресурсів.Важливо обмежити і відмовитися відтих моделей виробництва, що не відповідають збалансованому розвитку, тазмінити моделі споживання.

Отже, головними принципами концепції збалансованого розвитку є: поєднання охорони природи і розвитку суспільства; задоволення основнихпотреб людини; досягнення рівності та соціальної справедливості; забезпечення соціального самовизначення та культурного різноманіття; підтримання цілісності екосистем. Важливою є еко-ефективність — створення більшоїкількості товарів і надання більше послуг, використовуючи менше ресурсів іменше забруднюючи довкілля.

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. З огляду на євроінтеграцій-ні прагнення України та необхідність виконання міжнародних зобов’язань,збалансований розвиток має статиключовим принципом національноїполітики нашої держави. Політикуслід провадити так, щоб вона враховувала економічні, соціальні та екологічні аспекти. Стратегічні пріоритетизбалансованого розвитку України відображено в табл. 15.

Збалансований розвиток України

Україна задекларувала своє бажання перейти до збалансованого розвитку на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку ще в 1992 р., підписавши Програму дій «Порядок денний на XXIстоліття». Наразі розроблено перший проект Стратегії збалансованого розвитку дляУкраїни до 2030 року, що скеровуватиместратегічне планування в різних секторахнаціонального розвитку.


Таблиця 15

Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку України

Проблема

Шляхи розв'язування

Формування демократичного суспільства, зниження рівня соціально-економічної нерівності

Запроваджена модель ринкової перебудовиукраїнського суспільствапризвела до значнихсоціальних втрат, ослаблення громадськихінститутів, що є загрозою демократичномурозвитку. Зросли рівеньбідності, кількість захворювань, скоротиласьсередня тривалість життя, зменшилась кількістьнаселення. Посилилосьрозшарування суспільства за рівнем доходу

• Запровадження громадського контролю за діями органів державної влади;

• посилення боротьби зі злочинністю та корупцією вдержаві;

• підвищення незалежності суду;

• забезпечення незалежності ЗМІ, створення системиінформування про збалансований розвиток;

• приведення рівня заробітної плати у відповідність зреальною вартістю робочої сили;

• забезпечення повної зайнятості працездатного населення, економічна підтримка непрацездатних;

• підвищення ролі місцевих органів влади у розв'язуванні проблем бідності й у соціальній підтримці населення

Структурна перебудова та оздоровлення економіки України на засадах збалансованого енерго- і ресурсозбережувальногорозвитку до 2030 року

В Україні склалася нераціональна структураприродокористування тауправління її соціально-економічним розвитком,яка є неефективною таекологічно небезпечною.Яскраво вираженасировинна спрямованість експорту загрожуєперетворенню Українина сировинний придатокрозвинених країн

• Екологічне управління: урахування екологічногоскладника в політиці, різних секторах економіки;

• обмеження розвитку сировинних і напівфабрикатнихвиробництв;

• зменшення експорту продукціївидобувних виробництв;

• заохочення в усіх секторах економіки та побуті до використання енергозбережувальних технологій;

• відмова від пріоритетного розвитку атомної енергетики, використання енергії відновлюваних джерел, запровадження програм енергозбереження;

• модернізація, реконструкція і технічне оновленнявиробництва: зниження енерго- і матеріаломісткостіукраїнських товарів;

■ впровадження інноваційної моделі економічного розвитку: розвиток сучасних наукоємних високотехнологіч-них виробництв, ресурсозбережувальних і ефективнихбезвідходних технологій у промисловості, побуті й натранспорті, очищення промислових стоків і викидів;

■ державна підтримка тих підприємств, що здійснюютьекологічну перебудову

Збалансоване ведення сільського господарства

В Україні дуже високі рівень сільськогосподарського освоєння території (72%), розораностіземельного фонду (58%),частка еродованих земель(> 57% площі країни). Надмірне навантаження наземельні ресурси спричинило деградацію ґрунтівта інші негативні процеси

• Упровадження Національної програми екологізаціїсільського господарства;

• розширення мережі господарств, що спеціалізуютьсяна біологічному землеробстві й тваринництві;

• застосування державного контролю за використаннямгенетично модифікованих організмів

Перехід до збалансованого природокористування

Господарювання спричинило посилення навантаження наприродно-ресурснийпотенціал, що призвелодо деградації багатьохйого складників

• Удосконалення механізму природокористування;

• запровадження принципів «забруднювач сплачує»,«користувач сплачує»;

• технологічна модернізація гірничовидобувної та переробної промисловості, рекультивація деградованихземель;

• орієнтація на експорт готової продукції;

• перехід до інтегрованого управління водними ресурсами на основі басейнового принципу;

• інвестиції в енерго- та ресурсозбережувальні технології

Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття

Ресурси рослинності й тваринного світу Україниупродовж останніх 50 років мають стійку тенденцію до виснаження

• Забезпечення ефективності екологічної мережі;

• збільшення площі природно-заповідного фонду досередньоєвропейських показників (не менш ніж 10%);

• система моніторингу біо-та ландшафтного різноманіття;

• підтримка розвитку екологічного туризму

Формування освітнього та наукового потенціалу збалансованого розвитку

Критична ситуація в екологічній освіті, якапояснюється пануваннямспоживацького ставлення до природи, недооцінюванням екологічнихзнань. Навчання в інтересах збалансованого розвитку лише починаютьвпроваджувати

• Державна підтримка наукових досліджень із проблемпереходу до збалансованого розвитку;

• уведення навчальної дисципліни зі збалансованогорозвитку та екології в освітні програми;

• упровадження системи обов'язкової підготовкидержавних службовців з питань охорони природи ізбалансованого розвитку;

• створення національної екологічної інформаційноїмережі

Реалізація ідей збалансованого розвитку потребує зміни мислення: від такого, що лише держава є відповідальною за розвиток, до такого, що це відповідальність кожного й усього суспільства; від ухвалення законів до якіснихрезультатів; від галузевого до інтегрованого планування. Запровадження екологічної політики в усі сфери суспільного та економічного життя, її узгодження з екополітикою ЄС — запорука збалансованого розвитку України.


Загрузка...

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Вагоме значення в реалізації принципів збалансованого розвитку має міжнародна співпраця, тому що проблеми сьогодення мають загальноземний масштаб. Її формами є міждержавні угоди та участькраїн у діяльності міжнародних природоохоронних організацій.

Останнім часом в ООН ухвалено низку документів, які підписали майже всі країни світу, зокрема й Україна. Так, у Декларації тисячоліття сформульовано основні міжнародні цілі розвитку: викорінення крайнього зубожіння та голоду; надання всім жителям планети початкової освіти; забезпеченнятендерної рівності та розширення прав жінок; зменшення дитячої смертності; покращення охорони здоров’я матерів; боротьба з ВІЛ/СНІДом та іншими захворюваннями; забезпечення екологічної збалансованості; формуванняглобального партнерства. У Всесвітній хартії природи проголошено принципи збереження природного середовища. Конвенція про зміну клімату має наметі стабілізувати концентрацію в атмосфері парникових газів. Конвенція проборотьбу з опустелюванням покликана запобігти опустелюванню земель іпом’якшити негативний вплив посух. Конвенція з біологічного різноманіттянацілює на збереження та відновлення біологічного різноманіття, його збалансоване використання.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому стратегією розвитку людства у XXI ст. визначено як збалансований розвиток?

2. Назвіть складники збалансованого розвитку. У чому полягає їх зміст?

3. Охарактеризуйте основні положення концепції збалансованого розвитку.

4. Яку роль відіграють світова громадськість та міжнародні організації в забезпеченні збалансованого розвитку?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Для формування Національної стратегії збалансованого розвитку України необхідно створити програми дій такого розвитку для кожного регіону, враховуючи його природно-ресурсний потенціал, ландшафт, кліматичні умови, демографічні тенденції,розвиток виробництва та інфраструктуру. Оцініть наслідки прояву глобальних викликів у своїй області та спробуйте скласти для неї таку програму збалансованого розвиткуза основними складниками:

група 1 — економічний розвиток; група 2 — соціальний розвиток;група 3 — екологічний розвиток.

Зорієнтуватися в конкретних заходах вам допоможе сайт «Сталий розвиток для України» (http://sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/istoriya/).

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук