storinka.click » Географія » Торгівля в Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 2622
  • Дата: 7-01-2018, 09:57
7-01-2018, 09:57

Торгівля в Україні

Категорія: Географія


Пригадайте, якою є сучасна товарна структура світової торгівлі.

Яке місце ЄС на світовому ринку товарів і послуг?

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ. Україна є активним учасником світового господарства. Вона здійснює зовнішньоторговельні зв’язки з понад 180-ма національними економіками. Важливе значення в міжнароднихекономічних відносинах України має зовнішня торгівля. На її розвиток упродовж останнього десятиріччя значно вплинули:

1) набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі (2008 р.), щозробило нашу державу рівноправним партнером на світових товарних ринках.Було скасовано окремі обмеження та спрощено умови доступу на зовнішні ринки для низки українських товарів, які є основою експорту країни — продукціїсільського господарства, металургії, хімічної і машинобудівної промисловості;

2) підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2014 р.), складовою частиною якої є угода про «поглиблену і всеохоплюю-чу зону вільної торгівлі» між ними. Зона вільної торгівлі з ЄС почала діяти від1 січня 2016 р. Вона надає Україні можливості для модернізації торговельнихвідносин та економічного розвитку. Угода передбачає взаємне відкриття ринків шляхом поступового скасування мит, надання безмитного доступу певнимобсягам товарів, а також масштабне приведення українських торговельнихзаконів, норм і стандартів до чинних в ЄС;

3) криза в українсько-російських економічних і політичних відносинах тапряма військова агресія Росії щодо України, що призвели до радикальних змінукраїнської зовнішньої торгівлі. Вони розпочалися у 2013 р., коли напередодніукладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Росія в односторонньомупорядку запровадила обмеження на імпорт певних українських товарів. Починаючи з 2014 р., в умовах гібридної війни Росії проти України і прямої військової агресії Росії в Криму та на Донбасі, ці обмеження стали взаємними: Україназапровадила економічні й торговельнісанкції проти багатьох російських виробників та експортерів товарів і послуг.

Це спонукає українських підприємців шукати нові ринки збуту, альтернативні російським, а частково — і джерелапостачання низки товарів.


Загрузка...

Порушення зовнішньоекономічної діяльності

Воєнні дії на Донбасі призвели до порушення зовнішньоекономічних зв'язків України. Так, корпорація «Індустріальнийсоюз Донбасу», якій належить Алчевськийметалургійний завод, раніше безперешкодно продавала частину продукції своїм заводам у Польщі, а ті, після відповідноїпереробки, — кінцевим європейськимспоживачам. Тепер такий міжнароднийвиробничий ланцюг і експортна діяльність підприємства ускладнені, оскільки завод опинився на непідконтрольнійУкраїні території.

Анексія Росією Криму й окупація за її участі окремих районів Донбасу призвели до насильницького вилучення частини української економіки, порушення усталених господарських зв’язків, що позначилосяна функціонуванні усієї національноїекономіки нашої держави, включно із

зовнішньоекономічною діяльністю. Загалом експорт продукції підприємствами Донецької області у 2015-2016 роках зменшився на 2/3 порівняно з попередніми роками, а з території Луганської області припинився взагалі. Правда, товари з непідконтрольної Україні території вивозять у Росію, але такий «експорт»є незаконним (по суті, це контрабанда) і завдає збитків вітчизняній економіці.СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ. До зазначенихвище воєнно-політичних подій обсяги зовнішньої торгівлі України (експортута імпорту) зростали, досягнувши максимуму у передкризовому 2008-му і по-сткризовому 2012-му роках (мал. 171). Періоди з додатнім сальдо зовнішньої

торгівлі (переважання експорту на імпортом) чергувалися з періодами, коли сальдо було від’ємним (експорт поступався імпорту). Перевага імпорту надекспортом сягала найбільших значеньсаме в зазначені пікові роки. Стосовноторгівлі товарами і послугами спостерігається суттєва відмінність: сальдоторгівлі товарами переважно від’ємне,а послугами — лише додатне. Зовнішняторгівля послугами розвивалася швидше, ніж торгівля товарами, і 2016 рокудосягла 21 % загального обсягу експорту і 12 % обсягу імпорту України.


На динаміку зовнішньої торгівлі України впливають глобальні та внутрішні чинники. Це загальносвітовіекономічні кризи, воєнно-політичні події в Україні, загальний стан економікидержави, нестабільність світових цін на основну експортну продукцію країни.Зокрема, різке падіння обсягів зовнішньої торгівлі у 2009 році було спровоковане глобальною економічною кризою, а падіння у 2014-2016 рр., попривоєнні події, зумовлене різким зниженням світових цін на метал, сільськогосподарську сировину і продовольство. До цього додалося погіршення фінансово-економічного стану вітчизняних підприємств (що послабило їх здатністьпредставляти свою продукцію на зовнішніх ринках), скорочення реальнихдоходів населення і зменшення його купівельної спроможності (призвело дозменшення обсягів імпорту багатьох видів товарів і послуг), відсутність суттєвих змін в організації зовнішньої торгівлі на рівні підприємств-експортерів таімпортерів і держави загалом.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ. У 2016 р. обсяг експорту товарів з України становив 36,4 млрд дол. США, а обсяг імпорту в Україну — 39,2млрд доларів. У міжнародному поділі праці Україна виділяється сировинними,капітало- та матеріаломісткими виробництвами (видобувна промисловість, сільське господарство). Структура експорту країни доволі недосконала, бо майже4/5 у ній — це сировинні товари та продукція їх первинної переробки (мал. 172).

Основу експорту становлять дві категорії товарів: сільськогосподарська сировина і продовольчі товари — понад 40 % (зернові культури — кукурудза, пшениця, ячмінь; насіння соняшнику й соняшникова олія тощо) та гірничо-металургійнапродукція — майже ЗО % (руди, чорні метали та вироби з них).

Експорт агропромислової продукції потіснив із провідних позицій металургійну продукцію лише останніми роками — після подій на Сході України. Донедавна чорні метали були постійним лідером у валютних надходженняхвід експорту товарів. Частка в експортімашин, устаткування і транспортнихзасобів становить менше 12 % (мізернапитома вага серед них продукції високих технологій).

Сьогодні в імпорті товарів чільні позиції належать машинам, транспортним засобам й устаткуванню (майже30%), продукції хімічної промисловості та мінеральним продуктам, насамперед паливу. Водночас імпорт палива(природного газу, нафти, вугілля) різкоскоротився внаслідок меншого його споживання. Оскільки відбулося урізноманітнення зовнішніх джерел отриманняенергоносіїв, зменшилася залежністьУкраїни в паливі від Росії — донедавнаєдиного постачальника газу і нафти національній економіці.

У 2015 р. Україна посіла 3-тє місце у світі за експортом зернових. Зокрема, наша країна експортувала 18,5 млн тонн кукурудзи.Більшу її частину експортують морем —величезними суднами-зерновозами, томущо так зручніше й дешевше. Якщо всю цюкукурудзу завантажили б у вагони-зерно-вози, то знадобився б потяг завдовжки3,7 тис. км — як відстань від Києва до столиці Іспанії Мадрида.

Український мед їдять в усьому світі! У 2016 р. Україна експортувала майже40 тис. тонн цього солодкого продукту (набільш як 70 млн дол. США). Найбільшимиспоживачами нашого меду є Німеччина(майже 37 % від загального експорту), США(20%), Польща (майже 17%).

Помітних змін упродовж останніх років (особливо під впливом політичних чинників) зазнала географічна структура української торгівлі товарами. ХочаРосія досі посідає чільні місця в експорті українських товарів та імпорті товарівв Україну (мал. 173, 174), але її частка у зовнішній торгівлі нашої держави різкозменшилася (від 40% до 12% у 2016 р.). Відбулася переорієнтація торговельних потоків з міждержавних об’єднань, створених на пострадянському просторі (СНД та ЄврАзЕС), на ринки країн ЄС (понад 35% всього торгового обігу).Найбільшими зовнішньоторговельними партнерами України у ЄС є Німеччина,Польща, Італія, Угорщина, Франція, Іспанія. Серед лідерів також Китай іСІЛА, сусідні країни Білорусь і Туреччина, а в експорті — Єгипет та Індія.

Помітною у міжнародній торгівлі України є торгівля послугами: майже 10 млрд дол. СІТІ А в експорті й понад 5 млрд — в імпорті. Найбільшу часткув загальному обсязі експортованих Україною послуг становлять транспортні(понад половину загальної вартості), телекомунікаційні, комп’ютерні, інформаційні, ділові. В імпорті переважають транспортні, фінансові, туристичніпослуги. Основними партнерами в експортно-імпортних операціях у сфері послуг є Росія, СІЛА і низка європейських країн: Німеччина, Велика Британія,Швейцарія, Кіпр, Бельгія, Естонія, Австрія, Франція, Польща, Нідерланди.


Загрузка...

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ. Поширення торговельних закладів роздрібної торгівлі залежить від щільності населення: найбільша їх кількістьзосереджена на густозаселених територіях, насамперед у великих містах іміських агломераціях. На розвиток роздрібної торгівлі впливають: 1) купівельна спроможність та вподобання населення; 2) розвиток матеріально-технічної бази торгівлі та стан забезпечення її товарами; 3) державна правоваполітика у торговельній сфері.

Останніми десятиріччями роздрібна торгівля в Україні зазнає суттєвих змін під впливом глобалізаційних процесів. Характерною ознакою її розвитку є збільшення кількості великих торговельних закладів. Водночас активно

розвивається мережа невеликих торговельних об’єктів, які розташовані в житлових масивах міст (формат «магазин біля будинку»).

Сьогодні покупцям-споживачам завдяки сучасним інформаційним технологіям доступні різні види продукції, товари різноманітних торгових марок і брендів, способи їх купівлі та доставки. Однією з основних форм організації роздрібної торгівлі стала торговельна мережа — сукупність стаціонарних, пересувних, віртуальних закладів роздрібного продажу товарів і послуг, які об’єднаніза територіальною ознакою і мають єдині принципи управління, асортиментнуі цінову політику, однотипну назву. Торговельна мережа надає можливість покупцю швидко, зручно, з мінімальною затратою сил і часу (недалеко від місцяроботи і житла) отримувати потрібні товари і послуги в умовах вільного виборуз широкого асортименту. Стаціонарними закладами торговельної мережі є мі-ні-маркети, супермаркети, гіпермаркети, дискаунтери тощо. В Україні функціонує кілька міжнародних торговельних мереж (німецька METRO Group,австрійська BILLA, американсько-нідерландська SPAR, французька Auchan),низка національних, регіональних і місцевих мереж. Найбільшими серед національних є Сільпо, Велика Кишеня, Фуршет, АТБМаркет, Амстор, ЕКО-Маркет, Наш Край та ін.

Швидкими темпами в Україні розвивається інтернет-торгівля: кількість інтернет-магазинів перевищує 10 тис. Основними причинами її розвитку є:невеликі витрати часу і коштів на створення інтернет-магазину; нижча цінана товари, тому що ланцюг постачання є коротким; мінімальні витрати надіяльність інтернет-магазину.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які події останнього часу і як вплинули на розвиток зовнішньої торгівлі України?

2. Назвіть глобальні та внутрішні чинники, що впливають на зовнішню торгівлю України.

3. Які товари становлять основу українського експорту?

4. Які товари Україна імпортує?

5. Які види послуг становлять найбільшу частку в загальному обсязі їх експорту таімпорту?

Поміркуйте, як глобалізаційні процеси позначилися на роздрібній торгівлі в Україні. Заклади торгівлі яких міжнародних, національних і місцевих мереж є у вашому населеному пункті? Чи задовольняють вони попит споживачів?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Проаналізуйте діаграми на мал. 172,173,174. Назвіть:

група 7 —товари, що становлять найбільшу частку в експорті України; першу трійку країн, які є найбільшими імпортерами товарів з України; група 2 — товари, що становлять найбільшу частку в імпорті України; першу трійкукраїн, які є найбільшими експортерами товарів в Україну.

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук