storinka.click » Географія » Лісове господарство світу та України
Інформація про новину
  • Переглядів: 2298
  • Дата: 7-01-2018, 09:25
7-01-2018, 09:25

Лісове господарство світу та України

Категорія: Географія


Пригадайте, яке значення мають ліси для життєдіяльності людини.

Де в Україні поширені найбільші лісові масиви?

СКЛАД І ЗНАЧЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Лісове господарство охоплює види економічної діяльності, пов’язані з вирощуванням і заготівлеюлісу та одержанням дикорослої лісової продукції. До його складу входять:

• лісівництво (вирощування й посадка саджанців, догляд і охорона лісів);

• лісозаготівля (рубання лісу для заготівлі ділової та паливної деревини,вирубування лісу під сільськогосподарські площі);

• збирання дикорослих лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху,соків, живиці, природних смол, корку, бальзамів, дикорослих луб’янихрослин, матеріалів для плетіння — верби, очерету, бамбуку тощо, збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень та ін.).

Отже, продукція лісового господарства переважно є сировиною для переробної промисловості (деревообробного і целюлозно-паперового виробництв, легкої та харчової промисловості), будівельним матеріалом, паливом або маєдекоративно-побутове призначення.

Діяльність лісового господарства поширюється на лісовкриті території планети. У минулому ліси (разом з чагарниками) майже суцільно вкривалиприродні зони, які ми називаємо лісовими, а також гірські території до певної висоти. Сьогодні великі частини цих зон у помірному, тропічному, субтропічному, субекваторіальному й екваторіальному поясах — це найгустішезаселені й залучені до сільськогосподарського обігу території планети. Збережені ліси поширені там лише окремими ареалами і плямами, а лісистість(відношення площі, укритої лісом, до загальної площі певної території) становить 20-30% . Такий показник мають, наприклад, більшість країн Середньоїта Південної Європи, які повністю лежать у межах лісових природних зон.Такою ж є лісистість Полісся в Україні. Більші масиви лісів поки що збереглися в зонах тайги (у Євразії та Північній Америці), екваторіальних лісів (уПівденній Америці та Африці). Завдяки лісогосподарській діяльності людина не лише вирубує ліси, але й доглядаєза ними та насаджує нові лісові масивинавіть на тих територіях, що донедавнабули безлісими. Прикладом штучно насадженого лісу є найбільший у Франціїлісовий масив на приморській піщанійрівнині Ланди. В Україні такий штучний ліс охоплює Нижньодніпровськіпіски в Херсонській області.


Загрузка...

Рукотворний ліс у степу

Упродовж 200 років на Херсонщині заліснювали територію, щоб закріпити рухомі Нижньодніпровські (Олешківські) піски.Найбільше дерев висадили у 1970-і роки.Сьогодні в рукотворному лісі росте 12 видів сосни (найбільші площі займають соснакримська та звичайна). Штучний ліс Херсонщини є одним з найбільших у світі заплощею (72 тис. гектарів).

ЛІСИ І ЛІСОВІ РЕСУРСИ. Ліси мають багатоцільове призначення. Вони утворюють найбільші екосистеми на Землі. Надзвичайно важливі ліси для фотосинтезу, стабілізації кисневого балансу атмосфери, поглинання вуглекислого газу, а також збереження родючості ґрунтів, чистоти підземних вод. Вони єдомівкою тварин, місцем збереження рослинного розмаїття, важливим джерелом деревних, харчових, кормових, технічних, лікарських та інших ресурсів.

Світові лісові ресурси визначаються трьома головними показниками: площа лісів, лісистість і запаси деревини. Площа лісів світу становить 4,2 млрд га, пересічна лісистість сягає 32 % , а запаси деревини оцінюють у 530 млрд м3.

Протягом століть ліси вирубують під орні землі, плантації й пасовища. На Землі лише за останні 200 років лісистість зменшилася удвічі. Збезлісенняокремих регіонів стало критичним. Із цим пов’язані вкрай негативні явища:ерозія ґрунтів, збіднення біологічного розмаїття, зменшення вироблення кисню в планетарному масштабі. Окрім того, деревина здавна була будівельнимматеріалом і паливом, сировиною для виробництва целюлози, паперу тощо.Світова заготівля деревини сягнула 5 млрд м3, з яких близько половини використовують для обігріву житла і приготування їжі. Це призводить до щорічного зменшення площі лісів щонайменше на 20 млн га.

ЛІСОВІ ПОЯСИ ПЛАНЕТИ. Ліси світу утворюють дві великі широтні смуги — північну і південну, співвідношення площі лісів і запасів деревини між якими приблизно однакове. Північний лісовий пояс розташований у зоніпомірного, частково субарктичного і субтропічного географічних поясів. Тампереважає лісозаготівля хвойних порід дерев, значно менше — широколистихпорід. Попри інтенсивне вирубування, площа лісів північної смуги не лише незменшується, а й зростає завдяки лісовідновленню і лісорозведенню у США,Канаді, Швеції, Фінляндії, Китаї.

Південний лісовий пояс утворюють тропічні й екваторіальні ліси. їх здавна використовують як паливо й інтенсивно вирубують під орні землі та пасовища. У наш час додалася масштабна лісозаготівля для експорту деревини

цінних широколистих порід у країни Європи, Північної Америки та Японію.Це призводить до швидкого зменшенняплощі лісів в окремих країнах (Бразилії, Індонезії, Малайзії, країнах Екваторіальної Африки, Австралії) тавсьому південному поясі.


Близько третини лісових площ планети зосереджено в Азії (мал. 64).Серед країн світовим лідером є Росія(мал. 65), на території якої росте близько 20 % лісів планети. Загалом у першійп’ятірці «лісових» держав зосередженопонад половину лісових площ світу. Залісистістю лідирують Сурикам, Гана

і Габон, у яких цей показник перевищує 80%. Водночас є практично безлісі країни (Катар,Оман, Єгипет). Менше від 1 % території вкривають ліси в Кувейті, Саудівській Аравії, Алжирі,Ісландії.

Найбільші обсяги лісозаготівлі мають СІЛА, Росія, Канада, Бразилія, Китай, Індонезія. Протягом останніх десятиліть у географіїлісозаготівлі відбуваються суттєві зміни: якщоу другій половині XX ст. країни північного поясу значно випереджали країни південного, тосьогодні зберігається тенденція до зменшеннятакої диспропорції.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ. За загальною площею лісів Україна входить до першої десятки країн Європи, водночас лісистість її території низька — менше 16%. Наша країна не має оптимального рівня лісистості (20%), за якого найбільшефективно використовуються земельні ресурси, формується екологічно стабільне середовище й найповніше проявляються всі корисні властивості лісу.

Ліси поширені дуже нерівномірно. Вони зосереджені переважно на Поліссі та в Українських Карпатах. Поліські та карпатські області мають найбільші показники лісистості (максимальний — у Закарпатській (51%). У двох областях (Сумській і Черкаській) він близький до середньоукраїнського значення, а в решті — нижчий від нього. Найнижчі показники мають Запорізька,Миколаївська і Херсонська області.

Ліси України за призначенням і розміщенням виконують переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі) функції ймають обмежене промислове використання. Понад 16% лісів, які належатьдержаві, входять до природно-заповідного фонду України.

Запас деревини в лісах оцінюють у 2,1 млрд м3. Тривалий час її заготівля в Україні відбувалася в обсягах, меншихвід приросту лісових запасів. Тому запас деревини поступово збільшувався.

Проте з початку XXI ст. заготівля лісу в державних господарствах почала різкозростати, а в останні кілька років до неїдодалися неконтрольовані вирубуваннялісів, що належать територіальним громадам. Суцільні вирубування лісів (особливо в гірській місцевості) загрожуютьдовкіллю, а також нищення лісовихмасивів іншими видами нелегальної діяльності (наприклад, масштабний видобуток бурштину на Поліссі).

Успішність лісового господарства

Вражаючі успіхи у веденні лісового господарства демонструє Китай. Лише упродовж п'яти років (2011-2015) у країні було посаджено ЗО млн га лісу. Лісистість Китаюзросла від 16 до 21,5%, а у 2020 р. має сягнути 23%. Зменшуються обсяги промислової заготівлі деревини, натомість нові лісові масиви створюють для захисту басейніврік Янцзи і Хуанхе, закріплення пісків, виведення із сільськогосподарського обігузруйнованих ерозією земель, розвиткулісового туризму.


Загрузка...

 

Мал. 66. Лісистість території України

РОБОТА З КАРТОЮ

1. Назвіть групи областей за показником лісистості їх території: з найбільшою ліси-стістю, середньою, найменшою.

2. У яких областях фактична лісистість близька до оптимальної для регіону?

3. У яких областях найбільша різниця між фактичною лісистістю та оптимальною длярегіону?

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які види економічної діяльності охоплює лісове господарство?

2. Порівняйте два головні лісові пояси планети. У чому полягає їх подібність тавідмінність?

3. Проаналізуйте діаграму на мал. 64 і з'ясуйте, у якому регіоні світу найбільша частказемель зайнята лісами. Поміркуйте, чому.

4. Охарактеризуйте світові лісові ресурси. Які країни світу забезпечені лісовимиресурсами достатньою мірою?

5. Які проблеми пов'язані з використанням лісових ресурсів світу?

6. Якою є лісистість вашої області? Як використовують ліси у вашій місцевості?

Яким видам лісогосподарської діяльності доцільно надавати першочергове значення в Україні? Чому?

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

З'ясуйте проблеми, що стосуються вивозу лісу-кругляка з нашої держави в інші країни. Поміркуйте, чи вигідно Україні його вивозити. Відповідь обґрунтуйте.

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук