storinka.click » Географія » Сучасні тенденції розвитку світового господарства
Інформація про новину
  • Переглядів: 886
  • Дата: 7-01-2018, 09:17
7-01-2018, 09:17

Сучасні тенденції розвитку світового господарства

Категорія: Географія


Пригадайте, у чому виявляється регіональна економічна інтеграція.

Наведіть приклади регіональних міжнародних економічних об'єднань у межах Європейського макрорегіону.

Тенденції в економіці — це певна спрямованість економічних процесів, на основі якої можна прогнозувати її подальший розвиток та стан. Однією з тенденцій є регіональна економічна інтеграція, про яку ви дізналися в попередньомупараграфі. До головних тенденцій сучасного розвитку світової економіки належать глобалізація, інформатизація,транснаціоналізація. В основі економічної інтеграції та глобалізації лежитьбільш давній процес інтернаціоналізації господарського життя.

Тенденція (з лат. — направляю) — розвиток тих чи інших подій у певному напрямі.

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ. Інтернаціоналізація господарського життя — це розширення діяльності підприємств за межі окремих національних економік у вигляді багатосторонніх коопераційних зв’язків.Метою інтернаціоналізації є підвищення продуктивності та ефективності виробництва. У ході цього процесу встановлюються такі економічні зв’язки міжсуб’єктами господарювання різних країн, за яких господарство однієї країнидедалі більше стає частиною світового виробничого процесу. Інтернаціоналізація господарського життя активно відбувалася в епоху розвитку індустріального капіталізму, оскільки його завжди сковували національні рамкигосподарства з їх обмеженими джерелами сировини й ринками збуту. У другійполовині XX ст., внаслідок налагодження міжнародних зв’язків і взаємопере-плетення національних економік, інтернаціоналізація господарського життяв багатьох регіонах світу переросла в міжнародну економічну інтеграцію, формування регіональних інтеграційних об’єднань.

Глобалізація (з лат. globus — куля) буквально означає перетворення певного явища на світове, планетарне, що стосується усієї земної кулі. Цей термін, щопозначає провідну тенденцію розвиткусвітової спільноти людей, почали вживатинаприкінці XX ст.

Вищою стадією інтернаціоналізації стала глобалізація. Глобалізація — процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції (взаємоз-ближення, взаємопроникнення) та уніфікації (приведення до одноманітності).Її розглядають як формування загальносвітових принципів життєвого устрою,які об’єднують усі країни світу, всіх мешканців планети. Економічна глобалізація спричиняє розвиток ринкової економіки в усьому світі, посилення міжнародного поділу та інтеграції праці,створення розгалуженої системи міжнародних банків і фондів. Вона пов’язана зі створенням світових ринківусіх видів товарів, валют, цінних паперів, інтелектуальної власності, робочої сили, послуг транспорту, зв’язку йенергетики, обігу реклами, банківськоїсправи, інформаційних послуг. Усе це

пришвидшує різні потоки: матеріальні, фінансові, інформаційні, людські тощо. Отже, загалом глобалізація означає формування спільного загальносвітового економічного простору. Вона сприяє цілісності світового господарства на планетарному рівні.


Загрузка...

Глобалізація супроводжується формуванням однорідного міжнародного споживчого ринку. Цьому сприяє поширення масової культури в усіх країнахсвіту, зокрема мода на використання однакової продукції (автомобілі, джинси, спортивне взуття, напої, засоби гігієни, іграшки тощо), однакових видівпослуг (ресторани швидкого харчування, кінофільми, музика і література,відпочинок у клубах і барах, туризм). Яскравими прикладами такого явищає поширення мережі закладів американської корпорації «McDonald’s» і споживання її харчової продукції мешканцями понад 2/3 країн світу або повсюдне захоплення творами британської письменниці Джоан Роулінг про пригодиюного чаклуна Гаррі Поттера, що стали світовим бестселером і що їх перекладено та видано мільйонними тиражами у понад 60-ти країнах світу.

Основою економічної взаємопов’язаності й взаємозалежності країн і народів є стрімкий розвиток світового фінансового та інформаційно-комунікаційного простору на базі новітніх високих технологій.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ. Інформатизація як магістральний шлях розбудови інформаційного суспільства дедалі більше визначає розвиток економіки.

Особлива роль у розвитку процесів глобалізації належить інноваційним технологіям у комунікаціях: упровадженню супутникового зв’язку, Інтернету, волоконно-оптичного зв’язку. Інтернет, який залучає в єдиний інформаційний простір мільйони людей незалежно відїх місцезнаходження, став важливим рушієм глобалізації.

Українці — першовідкривачі інформаційних технологій

Український учений-кібернетик, піонер комп'ютерної техніки Віктор Глушков щеу 70-80-х роках XX століття сформулювавважливі й перспективні ідеї щодо інформатизації суспільства, у тому числі ідеювведення електронних грошей, створення державних автоматизованих системуправління тощо.

Ті країни, які визначили своїми пріоритетами інтелектуальні ресурси, інформаційно-комунікаційні технології, домоглися надзвичайно високих результатів. Наприклад, Фінляндія, яка ще на початку XX ст. була економічновідсталою країною, поставивши за мету побудову передової, сучасної економіки, що базується на інформації і знаннях, за дуже короткий історичний термінвийшла на передові позиції у світовій економіці, а її фірма «Nokia» тривалийчас була одним зі світових лідерів у мобільному зв’язку та інформаційнихтехнологіях. Україна, маючи значніінтелектуальний і науковий потенціал та традиції наукових досягнень,ще в 1952 р. створила третій у світікомп’ютер після Німеччини і ВеликоїБританії, сформувала всесвітньо відомушколу кібернетики та обчислювальноїматематики. Усе це було передумовамидля швидкого розвитку інформатизаціїекономіки і суспільства. Але відсторонення держави від науково-технічного

прогресу, інноваційного розвитку призвели до того, що Україна значною мірою втратила таку передову галузь, як електронна промисловість. У результаті серед 104 країн світу вона посідала 83-тє місце за загальним індексом технології. Зараз наша країна посідає чільне місце в світі за рівнем кваліфікаціїпрограмістів і має можливості значно збільшити виробництво програмногозабезпечення та його експорт. Україна активно впроваджує глобальні супутникові телекомунікаційні системи, бере участь у реалізації міжнародних проектів будівництва магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку, що створюєсприятливі умови для її входження у світовий інформаційний простір.

Сьогодні в провідних країнах світу відбувається перехід виробництва на нову технологічну базу з переважанням інформаційних технологій. Науково-технічні досягнення спрямовують на подальше зниження ресурсо- й енергоємності виробництва та побуту. Інноваційні інформаційні й технологічнісистеми покликані змінювати організацію виробництва товарів і послуг,орієнтуючи його на задоволення нових потреб, зміщуючи пріоритети в бік медицини, освіти та екології.

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ. Цим терміном позначають процес розширення діяльності компаній (або корпорацій) за межі національних територій. Транснаціональна корпорація (ТНК) — це підприємства (материнське та його закордонні філії), що утворюють системувиробництва, розподілену між кількома країнами, але контрольовану з одного центру (материнської компанії).Країною базування є та, у якій розташована штаб-квартира материнської компанії ТНК. Наприклад, штаб-квартира відомої компанії «Майкрософт» («Microsoft») розміщена в американськомумісті Редмонт, країною її базування є США, а корпорації «Філіпс» («Philips»),розташованої в Амстердамі, — Нідерланди. Приймаючими є ті країни, у якихТНК розміщує дочірні підприємства або філії.

У світовому господарстві спостерігається перехід економічного лідерства від національних економік до ТНК. Ядро світової господарської системи становлять близько 500 корпорацій, кожна з яких має економічну потужністьспіввимірну з ВВП окремих країн (мал. 30).


Загалом ТНК забезпечують близько 50 % світового промислового виробництва. На них припадає понад 70% міжнародної торгівлі. Вони контролюють 90% світового ринку пшениці, кави, кукурудзи, лісоматеріалів, тютюну, джуту, залізної руди, від 75 до 85 % — ринку міді, чаю, бананів, натуральногокаучуку і сирої нафти. Сучасні корпорації — це не лише виробничі підприємства (наприклад, «Сіменс»), а й транснаціональні банки, телекомунікаційні, страхові та аудиторські компанії, інвестиційні й пенсійні фонди. ТНК спрямовують значні інвестиції в наукові дослідження й технічні розробки. На корпорації припадає більш як 80 %зареєстрованих патентів і ліцензій нанову техніку й технології виробництва.

ТНК, володіючи значними коштами, здійснюють помітний вплив на громадськість, мають прихильників серед політиків.

Впливають ТНК й на економіку України. Найбільше їх працює в харчовій промисловості. Однією з перших (у 1992 р.) у нашійкраїні почала працювати американська компанія «Кока-Кола»

(«Coca-Cola») — найбільший у світі виробник безалкогольних напоїв.

Її конкурентами на нашому ринку є «Пепсі» («Pepsi») та «ОранджинаГруп» («Orangina Group»). Переробку молока в Україні здійснюють французькі ТНК «Лакталіс»

(«Lactalis») та «Бель Груп» («Bel Group») — світові лідери з виробництва сирів, а також «Данон»

(«Danone»), що однією з перших на українському ринку розпочаламасштабне виробництво йогурту.

Великими інвесторами в харчову промисловість України є американська «Монде ліс» («MondelezInternational») та швейцарська «Нестле» («Nestle») — лідери з виробництва шоколаду,цукерок, печива та кави. Американська ТНК «Бунге» («Bunge»)контролює експорт зерна та виробляє соняшникову олію (під торговою маркою «Олейна»), а «Проктер енд Гембл» («Procter&Gamble») — продукціюпобутової хімії й парфумерії. Шведська компанія «АВ SKF» — один із найбільших у світі виробників підшипників — уже близько півстоліття працюєна ринку України.

Інвестиційна привабливість

Прикладом формування інвестиційної привабливості для України може слугувати Грузія, яка після 2005 р. провела радикальні реформи, унаслідок чого докорінно поліпшилися її міжнародні рейтинги зоцінки регулювання інвестиційних процесів. У 2017 р. за індексом сприятливостіведення бізнесу серед 189 країн Грузіяпосіла 16 місце, а Україна — 80.

Перелічені ТНК викупили або побудували виробничі потужності врегіонах України й здебільшого зорієнтовані на внутрішній ринок. Корпораціїє потужними гравцями на фінансовомуринку України — вони залучають левову частку прямих іноземних інвестиційв економіку, що є однією з головних

запорук розвитку держави. Інвестиції в країну — це не лише надходження додаткового капіталу, а й впровадження унікального досвіду управління,прогресивних технологій, якими володіють корпорації, доступ до ринків капіталу, збуту, сировини тощо. Проте діяльність ТНК в Україні не має такогомасштабу, як в інших постсоціалістичних країнах. Тому важливим завданнямє формування інвестиційної привабливості України для іноземних компаній.ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ. В епоху глобалізації зовнішньоекономічна практика багатьох країн поширюється на різні регіони світу, алевона тяжіє насамперед до сусідніх країн. Наприклад, для Німеччини основними торговельними партнерами є Франція, Нідерланди, Бельгія, Швейцарія,Австрія, Італія, для Франції — Німеччина, Італія, Іспанія, Бельгія, дляСША — Канада і Мексика. Внаслідок такої зовнішньоекономічної орієнтаціїкраїн формуються міждержавні регіональні торгово-економічні й господарські об’єднання; країни, що входять до них, наче доповнюють одна одну. Цейпроцес називають регіоналізацією.

Є різні погляди на регіоналізацію. Одні розглядають її як рух до глобалізації, що здійснюється в межах регіонів і частково між сусідніми регіонами, інші — як прояв певної внутрішньої замкнутості груп країн. Процеси регіона-лізації спостерігаються не лише в економічному, а й у соціальному та культурному розвитку; вони характерні й для окремих країн. Отже, у сучасному світі

співіснують різноспрямовані тенденції: на тлі глобалізації замість очікуваногозгладжування регіональних відмінностей відбувається їх збереження й посилення. Замість злиття та приведення дооднорідності виникають і посилюються зовсім інші явища — сепаратизм,загострення інтересу на локальних відмінностях, зростання зацікавленостідавніми традиціями і відродження діалектів. Так відбувається взаємодія глобального та локального (місцевого). Такі тенденції взаємно проникають одна водну, хоча в конкретних ситуаціях можуть і суперечити одна одній.


Загрузка...

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які тенденції розвитку притаманні сучасному світовому господарству?

2. Що таке глобалізація світового господарства?

3. Наведіть приклади, що ілюструють формування однорідності (уніфікації) міжнародного споживчого ринку.

4. Що таке ТНК? Який вплив вони здійснюють на світове господарство?

5. Наведіть приклади ТНК, що працюють в Україні. Як вони впливають на її економіку?

6. Оцініть вплив глобалізації на економічну діяльність населення у вашій області,зокрема на трудову міграцію.

Поміркуйте, чому у світовому господарстві відбувається перехід економічного лідерства від національних економік до ТНК.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ для самоконтролю навчальних досягнень

Вступ. Розділ І. Національна економіка та світове господарство

1. Укажіть об'єкт вивчення суспільної географії.

А демографічні процеси Б історичні події, що відбувалися у світі

В природні умови і ресурси Г територіальна організація суспільства

2. Які країни належать до підтипу «малих» розвинених країн Європи?

А Греція, Іспанія, Португалія Б Італія, Німеччина, Франція В Угорщина, Чехія, Словаччина Г Австрія, Данія, Норвегія

3. Які країни належать до постсоціалістичних?

А Австралія, Канада Б Казахстан, Молдова

В Туреччина, Афганістан Г Куба, КНДР

4. Укажіть тип економічної системи, характерний для України.

А ринкова Б перехідна В змішана Г командно-адміністративна

5. Назвіть форму територіальної організації виробництва до якої належить населений пункт, де розміщено кілька промислових підприємств різних видівдіяльності.

А промисловий пункт Б промисловий вузол

В промисловий центр Г промислова агломерація

6. Укажіть, в якому варіанті описано інтенсивний шлях розвитку виробництва.

А збільшення випуску деталей за рахунок збільшення кількості верстатів

Б збільшення випуску упаковок за рахунок залучення більшої кількості працівників

В збільшення виробництва м'яса за рахунок розведення нових порід свиней

Г збільшення валового збору зерна за рахунок розширення посівних площ

8. Розташуйте послідовно назви країн у порядку зростання показника валового національного доходу (ВИД) на душу населення.

А США Б Швейцарія В Болгарія Г Ангола

9. Розкажіть, які тенденції розвитку характерні для сучасного світовогогосподарства.

10. Наведіть приклади ТНК, що працюють в Україні.

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук