storinka.click » Географія » Що і як вивчає суспільна географія
Інформація про новину
  • Переглядів: 2013
  • Дата: 7-01-2018, 09:05
7-01-2018, 09:05

Що і як вивчає суспільна географія

Категорія: Географія


Пригадайте з попередніх курсів, що є об'єктом вивчення географії.

Які методи географічних досліджень вам відомі?

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. Як ви вже знаєте, географія — це наука про поверхню Землі, її географічну (або ландшафтну) оболонку. На ній, як на «обличчі» планети, постійно відображаються сліди природних і суспільних процесів, а також результати взаємодії людини і природи. Вам відомо, що природні компоненти, природні комплекси та їх відмінності за територією вивчає природнича гілка географічної науки — фізична(природнича) географія. Однак власне природних комплексів, не видозмінених людською діяльністю, у світі стає дедалі менше, а в багатьох країнах(зокрема й Україні) їх майже не залишилося. Люди, які організовані в суспільство, своєю діяльністю перетворюють природні ландшафти на антропогенні, а географічну оболонку — на ойкумену.

Ойкумена (з давньогрец. населяю, проживаю) — освоєна людством частина світу. Уперше цей термін використав історикі географ Гекатей Мілетський (бл. 550-490 рр. до н. е.) для позначення частиниЗемлі, відомої грекам. Пізніше ним почалиназивати землі, загалом заселені й відомілюдству.

Суспільство й ойкумена з погляду територіальних відмінностей є об’єктами вивчення суспільної гілки географічної науки — суспільної географії.Розгляньмо ці поняття. Людина єчастиною біосфери й водночас наділена розумом і волею, вона має не лишематеріальні, а й духовні потреби. Щобстворити різноманітні умови для свого життя, люди взаємодіють із природним середовищем, а також між собою.У результаті цього складається система зв’язків і відносин між ними, тобтолюдське суспільство. Його елементами є різноманітні людські об’єднання —соціальні групи: колективи, народи, нації, політичні партії, громадські тадержавні організації. Суспільство також можна розглядати як сукупність населення та різних сфер його життєдіяльності — економічної, соціальної, політичної та ін. Ойкумена — та частина географічної оболонки, яка заселена йнайбільше освоєна людиною. В ойкумені складаються різні форми територіальної організації суспільства — від невеликих населених пунктів до держав інаддержавних об’єднань (як, наприклад, Європейський Союз).

Поняття територіальна організація походить від іншого — «територія», що є основним у системі понять географії (так само, як у фізиці основним є поняття атома, у хімії — молекули, а в біології — клітини). Територія — це обмежена частина поверхні Землі з характерними для неї природними і створенимилюдиною (антропогенними) особливостями та ресурсами, що має певну площу,географічне положення та інші характеристики. Як ви вже бачили на прикладі державної території України, територія — це не просто фрагмент земної поверхні (суходільної чи водної), а певний географічний простір (геопростір), що включає надра, води, повітряний простір. А тому в географії (насампереду суспільній) слова «територіальний»,«територіальна організація» є синонімами до слів «геопросторовий», «гео-просторова організація».


Загрузка...

Термін суспільна географія відносно недавно «прижився» у вітчизняній географічній науці. Поряд з ним в Україні та за її межами уживають назви «економічна і соціальна географія», «соціально-економічнагеографія», «антропогеографія», «географіялюдини».

Отже, суспільна географія вивчає територіальну (геопросторову) організацію суспільства та його складових частин — населення, економічної, соціальної, політичної сфер. Суспільна географія, як і природнича, досліджує свій об’єкт на різних територіальних рівнях — загальносвітовому (глобальному), наддержавному (регіональному), державному (національному),внутрішньодержавному.

Основними формами територіальної організації суспільства на глобальному рівні є держави (країни) та наддержавні об’єднання — групи, блоки, організації, у які входять від 2—3-х до кількох десятків держав. Найбільшою ж формою є світова співдружність держав, представлена Організацією Об’єднаних Націй. На національному рівні територіальна організація суспільствавиражається такими формами, як окремі поселення, їх групи (наприклад,агломерації), адміністративно-територіальні одиниці різного рівня (в Україніце, наприклад, об’єднані територіальні громади, райони, області).

ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ — СФЕРА ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ . Історія людства — це історія взаємодії його з природою. Ця взаємодія сформувала середовище, що виникло в результаті тривалих перетворень у географічній оболонці під впливом діяльності людини і створення такзваної вторинної природи — міст, різноманітних підприємств, транспортнихмагістралей, каналів тощо. Географічне (навколишнє) середовище — це тачастина земної природи, з якою людство безпосередньо взаємодіє у своємужитті й господарській діяльності. Уньому людина живе, там відбуваютьсявсі суспільні явища і процеси. Воно єнайважливішим джерелом ресурсів іздійснює значний вплив на духовнийсвіт людей, їх здоров’я і настрій.

Розвиток і розміщення господарства залежать від умов довкілля. Що різноманітнішим є географічне середовище, то зазвичай кращі умови

суспільного розвитку. Водночас це середовище лише створює передумови для існування суспільства, впливаючи на його розвиток прямо через природніресурси чи опосередковано через природні умови. Природні ресурси — елементи навколишнього середовища, що є засобами існування людства і яківоно використовує у своїй діяльності: земля, вода, корисні копалини та ін.Природні умови — тіла і сили природи, що не залучені безпосередньо до суспільного виробництва, проте можуть суттєво впливати на його розвиток тарозміщення (наприклад, клімат, рельєф, геологічна будова території).


СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК. Суспільнагеографія — це складна система знань, яка охоплює численні наукові галузі тапідгалузі, що тісно переплітаються і взаємодіють між собою (мал. 2). Географія населення досліджує закономірності територіальної організації населення, його відтворення та структуру. Соціальна географія вивчає територіальнуорганізацію сфери послуг, споживання, способу життя населення, його духовної сфери (культури, релігії). Політична географія досліджує формування ірозвиток політичної карти світу і регіонів, формування територій держав, їхадміністративно-територіальний устрій, територіальну організацію виборів,громадсько-політичних рухів і партій. У 7 класі ви вивчали материки, у 8 —географічний простір і населення України на тлі світу і вже ознайомилися з

низкою згаданих питань. У 9 класі основна увага приділятиметься економічній географії світу й України, яка досліджує територіальну організацію економічної сфери людства й українського суспільства. Формами територіальної організації економічної сфери є: на глобальному рівні — національні господарства та економічні об’єднання країн, а найбільшою — світове господарство вцілому; на державному рівні — економічні центри і вузли, економічні райони.В економічній географії розрізняють багато «вужчих» дисциплін. Наприклад,у географії промисловості — географію паливно-енергетичної промисловості,металургії, машинобудування та інших виробництв, у географії сільськогогосподарства — географію рослинництва і тваринництва.

Ураховуючи територіальні рівні дослідження, виокремлюють суспільну географію світу (глобалістику), великих регіонів — Євразії, Європи, Центральної Європи і т. д. (регіоналістику), окремих держав — України, Німеччини,Канади тощо (країнознавство), їхніх внутрішніх частин — наприклад, адміністративної області, району (краєзнавство).


Загрузка...

 

Суспільна географія пов’язана з багатьма науками (мал. 3). Найтісніше — із фізичною географією, яка надає їй інформацію про природні ресурси, особливості природного середовища та природно-географічний поділ території. Використовуючи знання економічних законів для обґрунтування

організації господарства, суспільна географія тісно пов’язана з економікою і послуговується економічними методами дослідження. Суспільна географія розглядає й елементи соціології,яка вивчає людину та спільноти людей(сім’ю, трудовий колектив, етнос) у їхрізноманітних зв’язках, тому широкозастосовує соціологічні методи (опитування, анкетування). Статистикаозброює суспільну географію статистичними (кількісними) методами,за допомогою яких виявляють певнізакономірності. Застосовуючи географічні інформаційні системи (ГІС),що поєднують комп’ютерні технології, картографічний і статистичнийметоди та просторове моделювання,проводять просторово-часовий аналізі отримують відповіді на низку запитань: що міститься на певній території,де розташований конкретний об’єкт,які зміни відбулися в тому чи іншомумісці та ін. Із суспільних наук великезначення для географа мають такождемографія, політологія. З них дослідник черпає необхідну інформаціюпро той чи інший об’єкт. Отже, маючи тісний зв’язок із різними науками,застосовуючи їх методи досліджень, суспільна географія реально відображаєпроцеси, властивості та відношення, характерні для країн і світу загалом.

Видатний український учений-географ

Учений Степан Рудницький (1877-1937) зробив вагомий внесок у суспільну географію, вітчизняну політичну географіюта геополітику: розкрив специфіку гео-політичного положення України, обґрунтував її місце серед країн Євразії та світу,довів необхідність організації Балтійсько-Чорноморського союзу країн за участіУкраїни. Його праці видавали в Австрії, Німеччині, Швеції, США, Італії, Франції, Угорщині, Румунії, Швейцарії. Наш співвітчизник став членом багатьох європейськихгеографічних товариств. Ідеї й концепціїученого, який здобув світову славу, невтратили своєї актуальності досі.

Про місце географії між науками

«Географія займається також людиною та її справами і входить через те в контакт згуманістичними науками, ... географії якмостові між природописними й гуманістичними науками належить центральнестановище між всіма науками».

Степан Рудницький, 7905 р.

ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ З ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІ . Економічна географія дає людині знання про конкретні форми територіальної організації економічної сфери суспільства. Без них неможливо здійснювати територіальне планування розвитку і розміщення господарства в країні, складати генеральніплани розвитку міст, удосконалювати мережу адміністративно-територіального поділу території, організовувати комплексну охорону природи.

Економічна географія розкриває не лише глобальні економічні зв’язки і проблеми, а й соціальні, політичні, культурні, екологічні тощо. Вона допомагає з’ясувати місце України в різноманітному світі, порівняти соціально-економічне становище своєї країни з іншими, виділити можливі зразкиекономічного розвитку для наслідування. Це особливо актуально у зв’язкуз тими глибокими змінами, що відбуваються в українському суспільстві з

1991 року, коли Україна здобула незалежність і вступила в перехідний період соціально-економічного розвитку. Зламстарих суспільних відносин і створеннянових політичної та економічної систему нашій країні затягнулися в часі. Ці перетворення складні й досить суперечливі. По-різному проявляються проблемирозвитку суспільства та його взаємодіїз природою на тій чи іншій території івсередині країни.

Про значення географії

«Українській молоді треба новітнього зем-лезнання, що вчить досліджувати і пізнавати всю землю і кожний її клаптик як живий твір природи, а людину і її діла на землі —як ділянку всеземного життя. Географія потрібна кожному модерному громадянину,чи він учитель, чи інженер, адміністраторчи крамар, вояк чи дипломат».

Степан Рудницький, 7 923 р.

Конкретній людині економічна географія допомагає задовольнити свої потреби в найважливішому — у виборі місця проживання, навчання, роботи чи відпочинку, придбанні товарів широкого вжитку — від продовольства,одягу й медикаментів до побутової техніки, конструкційних матеріалів і автомобілів, у транспортних, туристичних та інших послугах, духовній сфері.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що є об'єктом дослідження суспільної географії світу й України?

2. Чому в суспільній географії поняття «територія» сприймається як «геопростір»?

3. Які є основні форми територіальної організації суспільства на глобальному і національному рівнях?

4. Користуючись мал. 2, розкажіть про склад суспільної географії.

5. Як пов'язані між собою фізична й економічна географія?

6. Які вам відомі методи географічних досліджень?

Чи можна стверджувати, що взаємодія суспільства і природи — це значною мірою процес освоєння людством природних ресурсів? Свою відповідь обґрунтуйте.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Кожна наука пишається іменами вчених, які своєю працею формують її суспільний престиж і практичну цінність. У суспільній географії сформувалися національні наукові школи з яскравими представниками: німецька (Карл Ріттер, Фрідріх Ратцель, АвгустЛьош, Вальтер Кристаллер), французька (Поль Відаль де ла Блаш, Жан Брюн, Елізе Ре-клю), британська (Гелфорд Маккіндер, Пітер Хаггет), американська (Волтер Ізард, ПолКругман). Відомі світові й імена українських географів: Степана Рудницького, Костянтина Воблого, Володимира Кубійовича. Використовуючи інтернет-ресурси, дізнайтесяпро внесок у розвиток суспільної географії одного з учених (на вибір).

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук