storinka.click » Географія » Короткий словник географічних термінів і понять
Інформація про новину
  • Переглядів: 443
  • Дата: 6-01-2018, 09:09
6-01-2018, 09:09

Короткий словник географічних термінів і понять

Категорія: Географія


А

Агломерація (від лат. agglomero -приєдную, накопичую) - компактне просторове угруповання міських поселень, об’єднаних між собою транспортними, виробничими, культурно-побутовими й іншими зв’язками.

Аграрні реформи - система організаційних, господарсько-економічних заходів, спрямованих на докорінну зміну існуючих у сільському господарстві форм власності на землю, управління та всього механізму і форм господарювання.

Агропромисловий комплекс (АПК) - сукупність галузей, що спеціалізуються на виробництві продукції сільського господарства, її зберіганні, переробці і доведенні до споживача.

Адмі ністративно-територ іаль-ний поділ - система територіальної організації, що створена для полегшення управління державою.

Б

Безвідходна і маловідходна технологія - технологічні процеси, що забезпечують комплексне використання сировини, проміжних продуктів виробництва і відходів; реалізується на рівні окремого підприємства, промислового комплексу, галузі чи району.

В

Валовий внутрішній продукт

(ВВП) - сукупна вартість усього обсягу товарів і послуг, вироблених і реалізованих протягом року в країні.

Валовий національний продукт

(ВНП) - сукупна вартість усього обсягу товарів і послуг, вироблених протягом року на території країни і за її межами.

Вантажообіг - це кількість вантажу, перевезеного на певну відстань за певний час, вимірюється в тонно-кілометрах (ткм).

Виробнича сфера - сукупність галузей, які виробляють матеріальні блага, сфера матеріального виробництва.

Високотехнологічні вироби - ті,

що зроблені на основі передових технологій виробництва.

Власність - це результат привласнення, тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх. Головною її характеристикою є не річ і не відношення людей до речей, а те, ким і як привласнюється річ, як таке привласнення зачіпає інтереси інших людей. Певна річ стає власністю, тобто економічною категорією, лише тоді, коли з приводу її привласнення люди вступають між собою в певні економічні відносини. Залежно від того, кому належать речі (майно) - приватній особі, громаді (спільноті) чи державі, розрізняють власність приватну, комунальну і державну.

Внутрішня міграція - переміщення населення в межах однієї країни.

Вугільна промисловість - галузь гірничодобувної промисловості, що спеціалізується на видобутку і переробці (збагаченні).


Загрузка...

Г

Галузь господарства - сукупність підприємств і організацій, об’єднаних спільністю виконуваних функцій.

Географія населення - галузь географії, що вивчає територіальну організацію населення.

Геополітика (від грец. земля + мистецтво управління державою) -наука про вплив географічних чинників (просторове розташування країни, розмір території, природні ресурси, клімат, кількість населення) на різні політичні процеси.

Геополітичне положення України - розташування країни відносно інших держав з огляду на їхню приналежність до певних політичних союзів і угруповань із врахуванням їхньої стабільності, надійності та перспективності.

Глинозем - збагачена алюмінієва руда.

Глобалізація - процес посилення взаємопов’язаності світу в різних сферах суспільного життя (економіці, політиці, культурі тощо).

д

Демографія - наука, що вивчає закономірності відтворення населення.

Демонополізація - це політика, що здійснюється державою і спрямована на стримування монополізму (переважання на ринку одноосібного виробника, постачальника, продавця) й одночасно на розвиток конкуренції шляхом сприяння створенню та існуванню конкуруючих підприємств, фірм, компаній.

Депозит (вклад) - це кошти, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до умов договору.

Депопуляція населення - стійка тенденція зменшення кількості населення країни чи регіону.

Діаспора (грец. diaspora - розсіяння) - частина народу, яка мешкає за межами своєї історичної батьківщини, тобто країни свого походження.

Ділова деревина - деревина, яку використовують у лісовій промисловості.

Добувна промисловість - сукупність галузей, що спеціалізуються на видобутку сировини, а також палива з надр Землі, вод і лісів.

Домогосподарство - це соціальна одиниця, яка складається з відносно невеликої групи громадян, які проживають разом та об’єднують свої доходи і ресурси, а також спільно споживають ряд товарів і послуг. Зазвичай домашні господарства ведуться сім’ями.

Е

Економічна географія - галузь географії, що вивчає територіальну організацію виробництва.

Економіка (від грец. oikonomike, букв. - мистецтво ведення домашнього господарства) - господарство певної країни або його частина, що охоплює певні галузі й види виробництва.

Економіко-географічне положення України - розташування її відносно будь-яких об’єктів, що мають певне економічне значення.

Економічна інтеграція - входження в систему взаємопов’язаних національних господарств і створення міжнародних господарських комплексів унаслідок узгодженої міждержавної економічної політики.

Економічне зростання - це зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють два типи економічного зростання. Екстенсивний тип зростання здійснюється завдяки збільшенню обсягів залучених

до процесу виробництва ресурсів. Інтенсивний тип здійснюється шляхом ефективнішого використання ресурсів на основі науково-технічного прогресу та найкращих форм організації виробництва.

Економічний потенціал - сукупність трудових, матеріальних і природних ресурсів, що залучені або можуть залучатися в господарську діяльність.

Економічний район - відносно цілісна частина території країни, що вирізняється своєю спеціалізацією і взаємозв’язана економічними відносинами з іншими територіями.

Економічно активне населення -

населення, здатне працювати в народному господарстві.

Експлуатаційні ліси - ліси, призначені для промислової експлуатації.

Експорт - вивіз із території країни за кордон товарів і послуг без зобов’язання їхнього зворотного повернення.

Еміграція (від лат. emigro - виселяюсь) - виїзд громадян своєї країни в іншу країну на тривале або постійне місце проживання.

Етнографічна група - відособлена завдяки особливостям мови, побутової культури частина нації або етносу.


З

Зайнятість населення - участь мешканців країни в суспільному виробництві.

Збагачення руд - це технологічний процес підвищення концентрації в руді корисного елемента, здійснюється шляхом видалення з них пустої породи.

Зовнішня міграція - переміщення населення за межі України або прибуття до України з інших країн.

Іміграція (від лат. immigrans -той, що заселяється) - в’їзд іноземців до країни.

Імпорт - купівля і ввезення з-за кордону товарів, послуг, технологій, капіталу, цінних паперів для реалізації і застосування на внутрішньому ринку.

Інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу в підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку). Той, хто має капітал і вкладає його в ту або іншу комерційну справу, називається інвестором, а сам процес укладення капіталу - інвестуванням.

Інновація - це ідея, новітній продукт у галузі техніки, технології, управління, а також в інших сферах діяльності, засновані на використанні досягнень науки й передового досвіду.

Інтернаціоналізація - зближення національних економік шляхом посилення промислової співпраці та взаємозалежності міжнародного товарообігу, руху капіталів робочої сили між країнами.

Інфляція - процес зростання споживчих цін на продовольчі, промислові товари та послуги.

Інформаційні технології (ІТ) -сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження і використання інформації в інтересах її користувачів.

Інфраструктура - сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства.

к

Кокс - продукт коксування вугілля, який є технологічним паливом переважно для виплавки чавуну.

Конкурентоспроможність під

приємства - це здатність підприємства створювати, виробляти і продавати товари та послуги, якісні показники яких привабливіші, ніж в аналогічної продукції конкурентів.

Конструкційні матеріали - це матеріали, з яких виготовляють деталі конструкцій (машин і споруд), що зазнають силових упливів (навантажень). Визначальними характеристиками конструкційних

матеріалів є їхні механічні властивості: міцність, ударна в’язкість, витривалість, довговічність тощо.

Кооперування - система міжгалузевих, внутрішньогалузевих, міжрайонних, унутрішньорайонних економічних зв’язків.

Л

Лізинг - підприємницька діяльність, яка полягає в наданні в користування на визначений строк майна.

Ліквідна деревина - загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим чином і вивезеної деревини, яка може бути використана з господарською метою.

Лісове господарство вивчає і обліковує ліси, посилює їхні корисні природні властивості, забезпечує розширене відтворення і поліпшення їхньої якості, підвищення продуктивності, сприяє раціональному використанню земельного лісового фонду.

м

Маятникова міграція - регулярне переміщення людей з одного на

селеного пункту в інший без зміни місця проживання.

Мегалополіс - угруповання взаємопов’язаних агломерацій.

Меліорація - сукупність організаційно-господарських і технічних заходів, спрямованих на докорінне поліпшення земель.

Мережа економічних районів -результат економічного районування у вигляді системи економічних районів, що відображає територіальну структуру господарського комплексу країни.

Металургійний комбінат - металургійний завод повного циклу, технологічно пов’язаний з коксохімзаводом.

Міграція - територіальні переміщення населення, пов’язані зі зміною місця проживання.

Міжгалузевий комплекс - система економічно взаємозв’язаних галузей виробничої або невиробничої сфер.

Міжнародний поділ праці - спеціалізація окремих країн на виробництві тієї чи іншої продукції або надання послуг, якими вони обмінюються.

Міжрайонний поділ праці - спеціалізація економічних районів країни на виробництві продукції або наданні послуг, якими вони обмінюються.

Місто - населений пункт, що має не менше 10 тис. мешканців, з яких не менш як 85 % працює у промисловості.

Міське населення - населення, що мешкає в міських поселеннях: містах і селищах міського типу.

Морегосподарський комплекс -поєднання на одній території морських портів, промислових підприємств, приморських поселень, соціально-виробничої інфраструктури, розміщення яких у прибереж

ній зоні забезпечує зовнішньоекономічні й інші специфічні види діяльності (рибне господарство, рекреацію тощо).

Н

Науково-технологічна зона - територія, яка включає науково-дослідний центр міжнародного рівня, вищий навчальний заклад, технологічну інфраструктуру для впровадження наукових розробок у виробництво.

Науково-технічний потенціал

(НТП) - сукупність ресурсів і можливостей науки, що дають змогу ефективно вирішувати господарські питання.

Національний господарський

комплекс - це система виробництва, обміну, розподілу і споживання різноманітних товарів і послуг, що склалася в межах України.

Національний доход - це сукупність усіх доходів країни.

Нація (від лат. natio - плем’я, народ) - це населення, у якого спільними є територія проживання, мова, історія і культура.

Невиробнича сфера - сукупність галузей господарства, що надають послуги нематеріального характеру населенню і суспільству в цілому.


Загрузка...

П

Паливна промисловість - сукупність галузей гірничодобувної промисловості, що спеціалізуються на видобутку і переробці різних видів паливно-енергетичних ресурсів.

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) - це сукупність підприємств і об’єднань, які здійснюють розвідку і видобування паливних ресурсів, виробництво електроенергії, а також транспортування та ор

ганізацію споживання паливних ресурсів і енергії.

Паливно-енергетичні ресурси -корисні копалини органічного походження, що є джерелом виробництва електричної і теплової енергії.

Пасажирообіг - це кількість пасажирів, перевезених на певну відстань за певний час, вимірюється в пасажиро-кілометрах (пас.-км).

Переробна промисловість - сукупність галузей промисловості, підприємства яких обробляють і переробляють сировину й матеріали.

Приватизація - процес переходу об’єктів державної власності у приватну і колективну форми власності.

Принципи розміщення виробництва - вихідні положення або правила господарювання.

Природний рух - різниця між кількістю народжених живими і померлих за певний період.

Природно-ресурсний потенціал -предмети праці, чинник розміщення виробництва, що охоплює природні ресурси і природні умови, які можуть бути залучені в господарську діяльність за певних умов.

Продовольчий комплекс - сукупність взаємозв’язаних підприємств з виробництва продовольчої сировини, її заготівлі, переробки, зберігання й реалізації через торговельну мережу.

Промисловий район - територіально сконцентровані виробництва певної галузі промисловості в окремих частинах країни, де для їхнього розвитку є найсприятливіші умови.

Р

Раціональне природокористування - збереження і відтворення природних ресурсів, екологізація виробничої діяльності, оптимальність зв’язків господарства і природи.

Рекультивація земель - комплекс робіт з відновлення продуктивності земель, їхньої господарської, медико-біологічної, естетичної цінності.

Ресурсозберігаючі технології -

технології, за яких виробничий процес забезпечується мінімальною витратою ресурсів і енергії, матеріалів при заданій кількості щодо випуску продукції і необхідній продуктивності.

Ринкова економіка - економічна система, що базується на механізмі конкуренції, попиту і пропозиції (кон’юнктури ринку) та узгоджує приватні й загальнодержавні інтереси.

Роздержавлення - це передача майна (засобів виробництва) державного підприємства у володіння, розпорядження і використання трудовому колективу цього підприємства.

С

Сальдо міграції - різниця між еміграцією та імміграцією.

Світове господарство - це система взаємопов’язаних національних господарств, що ґрунтується на міжнародному поділі праці й економічних (і політичних) відносинах.

Сезонні міграції - міграції, пов’язані із сезонністю роботи.

Селище міського типу - населений пункт з кількістю населення понад 2 тис. осіб, з яких щонайменше дві третини - робітники і службовці.

Система розселення - розміщені на певній території і пов’язані між собою населені пункти.

Сільське населення - населення, що мешкає в сільських поселеннях (селах, селищах, хуторах), займається переважно сільським господарством і веде сільський спосіб життя.

Сільськогосподарські угіддя -

частина земельних ресурсів, які використовують у сільському господарстві для виробництва сільськогосподарської продукції.

Соціальна географія - галузь географії, що вивчає територіальну організацію життя людей.

Соціологія - наука про суспільство як цілісну систему, закони його розвитку.

Спеціалізація - форма організації виробництва, за якої виготовлення продукції, її частин або виконання окремих операцій відбуваються в самостійних галузях чи на відносно відокремлених підприємствах.

Статева структура - співвідношення кількості чоловіків і жінок.

Структурні зміни - трансформація галузевих, територіальних, соціально-економічних характеристик господарського комплексу.

Суспільний поділ праці - відокремлення різних видів діяльності в межах світової економіки, національного господарства й підприємства.

Т

Територіальна структура господарства - науково обґрунтоване розміщення взаємозв’язаних виробництв, сфери обслуговування і населення, яке забезпечує економічний і соціальний ефект унаслідок раціонального їх комплектування на певній території.

Територіальний поділ праці -спеціалізація певних територій на виробництві якихось товарів і послуг та обмін цими товарами і послугами з іншими територіями.

Техногенне навантаження - сукупність споруд, різноманітних машин, технічного устаткування, від-

ходів від виробництва тощо, що припадає на одиницю площі певної території.

Технологія - сукупність способів виготовлення, видобутку або переробки, що змінюють стан сировини, матеріалів чи виробів у процесі отримання продукції із заданими показниками якості.

Технопарк - невелика територія, де навколо технічного університету або науково-дослідного центру розміщується кілька фірм, що впроваджують свої наукові розробки у практику.

Технополіс - це науково-технічний центр, що забезпечує створення та впровадження нових технологій.

Транзит - перевезення пасажирів і вантажу з одного пункту в інший через проміжні пункти.

Транспортно-географічне положення - розташування щодо транспортних шляхів і магістралей, які мають загальнодержавне і міжнародне значення.

Трудові ресурси - населення у працездатному віці: жінки - 15-54 роки, чоловіки - 15-59 років.

У

Урбанізація - процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в житті суспільства.

Ф

Феросплави - сплави заліза з легуючими металами (марганцем, вольфрамом, ванадієм та ін.).

Фінансова криза - різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок економічних і політичних чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення якості фінансових інструментів та банкрутство учасників.

Фірма - це економічна одиниця, що винаймає ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг, які вона потім продає домогосподарствам, іншим фірмам або державі. Фірми відносять до сектору виробників.

Ч

Чинники розміщення виробництва - конкретні умови, що безпосередньо впливають на територіальне розміщення виробництва, визначають його ефективність.

ц

Цінні папери - документи, які засвідчують зобов’язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Прикладом цінних паперів є акції та облігації.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко