storinka.click » Географія » Екологічна проблема. Сталий розвиток - стратегія людства на XXI століття
Інформація про новину
  • Переглядів: 641
  • Дата: 6-01-2018, 09:03
6-01-2018, 09:03

Екологічна проблема. Сталий розвиток - стратегія людства на XXI століття

Категорія: Географія


Що таке екологічна ситуація?

Які екологічні проблеми існують в Україні?

Чим спричинені екологічні проблеми. Екологічні проблеми — одні з найбільш серйозних глобальних проблем сучасності, що проявляються в різкому загостренні суперечностей у відносинах між суспільством і природою і, як наслідок, у погіршенні умов життєдіяльності людини. Порушення природних процесів через надмірну антропогенну дію, часто непередбачувані наслідки науково-технічної революції, зростання енергоспоживання, демографічний вибух, збройні конфлікти, техногенні катастрофи - усе це призводить до появи кризових екологічних ситуацій практично повсюдно. Отже, екологічні проблеми є часто наслідком інших глобальних проблем, що вказує на необхідність їх розгляду і вирішення у взаємопов’язаній цілісності, тісному переплетінні.

Головними наслідками прояву глобальних екологічних проблем є забруднення довкілля, зміна його природних властивостей, дедалі більша кількість відходів, заміна природних ландшафтів антропогенними тощо. Деградація природних ресурсів, утрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.

Екологічні проблеми можуть бути спровоковані також природними стихійними лихами - виверженнями вулканів, землетрусами, тривалими катастрофічними повенями, буревіями тощо.

Антропогенні зміни в навколишньому середовищі відбуваються в різних формах: насичення середовища різноманітними відходами, насичення хімічно активними речовинами, радіаційне забруднення, електромагнітні порушення, що призводять до забруднення атмосферного повітря, води, ґрунту. Забруднення води досягло найбільш небезпечного рівня у країнах Південної, Південно-Східної та Центральної Азії. Забрудненість повітря найвища в Китаї, Східній Європі, Латинській Америці та країнах Карибського басейну. Забруднення води й повітря в багатьох великих містах є причиною тяжких хвороб людей. Діючи комплексно, ці забруднення спричинюють загрозливі порушення у природних процесах, що зрештою може призвести до повної деградації біосфери та загибелі цивілізації.


Загрузка...

Нині спостерігаються три найнебезпечніші глобальні тенденції в навколишньому середовищі: зміна складу атмосфери; посилення «парникового ефекту» і потепління клімату, що може призвести до танення льодів і катастрофічного підвищення рівня океану; забруднення навколоземного простору залишками космічних апаратів.

Інші небезпечні зміни в довкіллі мають субрегіональний масштаб. Це насамперед забруднення Світового океану нафтою (мал. 115) і різними від-

ходами, що порушує теплообмін між гідросферою і атмосферою, зменшення озонового шару, який захищає життя на Землі від ультрафіолетового випромінювання Сонця, зменшення площі лісів як унаслідок вирубування їх, так і пошкодження кислотними дощами. В окремих регіонах екологічна криза досягла рівня екологічного лиха (зона Чорнобиля, Донбасу, Ама-зонія, Приуралля, Приаралля, найбільші індустріальні агломерації світу).


ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Підвищення рівня екологічної безпеки господарювання і подолання кризи передбачають радикальну перебудову взаємовідносин суспільства з довкіллям, екологізацію виробництва і свідомості людей, відбір пріоритетних напрямків охорони природи.

Сталий розвиток - стратегія людства на ХХІ століття. Сталий розвиток - це загальна концепція сучасного розвитку суспільства, яка спрямована на подолання небезпечних наслідків глобальних проблем через установлення балансу між задоволенням потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі (мал. 116).

Сталий розвиток - це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід і сучасні ІТ, які дають змогу дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні результати та обирати найоптимальніший варіант. Сталий розвиток передбачає вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та економічного росту. Тому він є економічно-, соціально- й екологоорієнтованим.

Економічний підхід до сталого розвитку передбачає отримання прибутку за оптимального використання обмежених природних ресурсів й енерго-та матеріалозберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно чистої продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів.

Соціальний підхід орієнтований на людину і спрямований на збереження стабільності соціальних і культурних утворень, скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ.

З екологічного погляду, сталий розвиток має забезпечувати цілісність природних систем. Особливе значення має їх життєздатність, здатність до самовідновлення й адаптації до змін.


Загрузка...

Автором інноваційної теорії сталого розвитку є провідний дослідник економічних аспектів забруднення довкілля, колишній економіст Світового банку Ґер-ман Дейлі. Термін «сталий розвиток» на Конференції в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. у рамках прийняття «Порядку денного на XXI ст.» визначався як «розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби».

У грудні 1997 р. в Кіото (Японія) було підписано міжнародну угоду, що містить конкретні заходи зі скорочення викидів газів, що спричинюють парниковий ефект. Цю міжнародну угоду, яка отримала назву Кіотський протокол, підписали представники 38 країн та ЄС.

Наступним етапом утілення ідей сталого розвитку на міждержавному рівні було проведення Світового саміту зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі у вересні 2002 р. У зустрічі взяли участь понад 22 тис. осіб, зокрема понад 8 тис. представників недержавних організацій, бізнесових структур і 4 тис. представників преси. Для реалізації прийнятих в Йоганнесбурзі зобов’язань учасники саміту виступили з конкретними ініціативами. Так, США оголосили про виділення 970 млн дол. протягом трьох років на проекти у сфері водопостачання і санітарії, про інвестування 90 млн дол. у 2003 р. програми сталого розвитку сільського господарства, про виділення 53 млн дол. на лісове господарство в період 2002-2005 рр. Європейський Союз оголосив про ініціативу «Вода для життя», яка передбачає залучення партнерів для вирішення завдань у сфері водопостачання і санітарії в основному в Африці і Центральній Азії, а також виступив з ініціативою партнерства в галузі енергетики з об’ємом інвестицій 700 млн дол. та ін.

Міжнародною спільнотою розроблено конкретні напрямки реалізації концепції сталого розвитку в різних сферах розвитку суспільства на локальному, регіональному, національному й міжнародному рівнях, голов-

ним з яких є об’єднання зусиль і ресурсів на основі усвідомлення важливості та невідкладності подолання глобальних проблем, єдності інтересів і спільної відповідальності перед майбутніми поколіннями.

Прояв глобальних проблем у своєму регіоні. Користуючись офіційним сайтом Державної служби статистики www.ukrstat.gov.ua вашого населеного пункту чи області, визначте, які з глобальних проблем проявляються у вашому регіоні. Поясніть їхній взаємозв'язок і запропонуйте реальні способи їх вирішення.

ГОЛОВНЕ

Екологічні проблеми проявляються через погіршення умов життєдіяльності людини. Причинами екологічних проблем є антропогенні зміни в навколишньому середовищі та природні стихійні лиха.

Головними наслідками прояву екологічних проблем є забруднення довкілля, зміна його природних властивостей.

Три найбільш небезпечні глобальні тенденції в навколишньому середовищі на сучасному етапі - це зміна складу атмосфери, посилення «парникового ефекту» і потепління клімату.

Сталий розвиток - це сучасна стратегія вирішення глобальних проблем людства.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які причини виникнення екологічних проблем?

2. Які регіони України вважають територіями екологічного лиха?

3. Чим відрізняються між собою складові сталого розвитку?

4. Чому проблема змін клімату є глобальною екологічною проблемою?

5. Поясніть взаємозв'язок екологічних проблем з іншими глобальними проблемами людства.

6. Користуючись офіційним сайтом ООН (ЮНЕП), зберіть інформацію про міжнародні програми охорони навколишнього середовища.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко