storinka.click » Географія » Торгівля в Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 693
  • Дата: 6-01-2018, 08:51
6-01-2018, 08:51

Торгівля в Україні

Категорія: Географія


Що утворює третинний сектор господарства?

Який вплив здійснює глобалізація на економічну діяльність населення?

Торгівля як вид послуг. Серед сучасних видів послуг особливо важливе місце посідає торгівля. Торгівля - це діяльність з купівлі-продажу товарів і послуг. Розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю.

Внутрішня торгівля - це діяльність, унаслідок якої товари й послуги реалізуються в межах однієї країни. Внутрішню торгівлю поділяють на гуртову й роздрібну. Гуртова торгівля - це діяльність з придбання товарів і послуг великими або малими партіями з метою їхнього подальшого перепродажу громадянам. Натомість роздрібна торгівля - це діяльність щодо продажу товарів і послуг безпосередньо громадянам для їх особистого некомерційного використання. Отже, товар або послуга, куплені в системі роздрібної торгівлі, не підлягають подальшому перепродажу.

На розвиток роздрібної торгівлі впливає ціла низка чинників: соціально-демографічні, соціально-економічні, організаційно-економічні, техніко-еко-номічні. До соціально-демографічних чинників належать кількісний і якісний склад населення, густота й особливості розміщення, міграційна рухливість тощо. Соціально-економічні чинники представлено такими показниками, як-от: загальний рівень економічного розвитку регіону, величина доходів населення і платоспроможність, а також зайнятість населення та ін.

Організаційно-економічні чинники характеризують вплив на розвиток роздрібної торгівлі, зокрема таких показників, як галузева спеціалізація регіону, організаційні форми торгівлі, фінансово-кредитна політика держави і банківських установ, розвиток транспортної інфраструктури в регіоні та його транспортну доступність.

Техніко-економічні чинники характеризують вплив науково-технічного прогресу на роздрібну торгівлю, що найпомітніше проявляється у швидкому впровадженні нових форм обслуговування населення, які ґрунтуються на новітніх технологіях і принципово нових підходах до задоволення потреб споживачів.


Загрузка...

Зовнішня торгівля - це торгівля однієї країни з іншими. Вона складається із ввозу (імпорту) товарів і послуг та їхнього вивозу (експорту). Імпорт (від лат. importo - ввожу) - це є ввезення товарів у країну з-за кордону. Експорт (від лат. exporto - вивожу) - означає вивезення товарів за кордон.

Для будь-якої країни дуже важливим є співвідношення суми експорту та імпорту, так зване сальдо (від італ. saldo - залишок). Воно має бути позитивним, що дає змогу країні мати вільні кошти для розширення виробництва у своїй або чужій країні.

Зовнішня торгівля товарами. Україна здійснює торгівлю товарами з 217 країнами світу. Експортувала товари до 191 країни світу, імпортувала - з 201 країни. Експорт товарів у 2015 р. становив 38,1 млрд дол. США.

Упродовж кількох останніх років поспіль Україна, на жаль, більше імпортувала товарів, ніж продавала їх за кордон. Але у 2015 р. відбулися позитивні зрушення і в зовнішній торгівлі України обсяги експорту перевищили обсяги імпорту товарів.

Україна експортує передусім чорні метали, зернові культури, жири та олії тваринного чи рослинного походження, руди, шлак і золу, електричні та механічні машини, насіння і плоди олійних рослин.

До країн ЄС у 2015 р. було експортовано 34 % усіх товарів. Серед країн ЄС найбільше товарів Україна експортує до Італії та Польщі (по 5 % від загального обсягу експорту), Німеччини (3,5 %) та Іспанії (3%) (мал. 102).

Імпортує Україна природний газ, нафту та нафтопродукти, наземні транспортні засоби, механічні та електричні машини, пластмаси, полімерні матеріали та фармацевтичну продукцію. Частка країн ЄС в імпорті товарів до України становить 41 % від загального обсягу імпорту. Найбільші надходження серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини (11 %), Польщі (6 %), Угорщини (4 %) та Італії (3 %) (мал. 103).Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами припадають на м. Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Запорізьку, Одеську, Львівську, Харківську та Полтавську області.

Зовнішня торгівля послугами. Обсяги торгівлі послугами в Україні значно менші, ніж обсяги торгівлі товарами. Експорт послуг у 2015 р. становив 9,7 млрд дол. США. Подібно до торгівлі товарами, сальдо зовнішньої торгівлі послугами позитивне. Перевищення обсягів експорту над обсягами імпорту послуг було зумовлено в основному обсягами транспортних послуг, у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг, з переробки матеріальних ресурсів.

Серед послуг, що було надано Україною, понад половину в ід загального обсягу експорту традиційно припало на транспортні послуги. Значну частку в експорті також мають телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги, послуги з переробки матеріальних ресурсів, ділові послуги. Основними торговельними партнерами України серед країн ЄС можна відзначити Велику Британію, Німеччину та Кіпр (мал. 104).

У структурі імпорту послуг переважають транспортні послуги, державні та урядові послуги, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, ділові, послуги, пов’язані з подорожами, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (мал. 105).

Серед регіонів країни найбільші обсяги зовнішньої торгівлі послугами припадали на м. Київ, Одеську, Дніпропетровську, Донецьку, Миколаївську, Львівську та Київську області.

ГОЛОВНЕ

Торгівля - це діяльність з купівлі-продажу товарів і послуг.

Розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю.

Внутрішня торгівля включає в себе гуртову та роздрібну торгівлю.

Зовнішня торгівля складається з імпорту та експорту товарів і послуг.

Україна більше експортує (вивозить) товарів і послуг за кордон, ніж їх імпортує (ввозить).

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Дайте визначення сальдо. Як воно пов'язане з імпортом та експортом?

2. Чим гуртова торгівля відрізняється від оптової?

3. Які товари пропонує Україна для експорту і що імпортує?

4. За Додатком 15 «Зовнішньоторговельний баланс України» поясніть зміни, що відбулися останніми роками в зовнішній торгівлі України.

5. Складіть перелік товарів іноземного походження, які вам доводилося купувати в Україні.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко