storinka.click » Географія » Типи економічних систем
Інформація про новину
  • Переглядів: 544
  • Дата: 6-01-2018, 08:10
6-01-2018, 08:10

Типи економічних систем

Категорія: Географія


Економічні системи країн. Економічна система - це спосіб організації господарського життя суспільства або особливості функціонування взаємопов’язаних елементів, які утворюють загальну економічну структуру: підприємства, компанії, організації, домашні господарства, галузі, господарські комплекси окремих регіонів тощо. Тобто сукупність економічних суб’єктів, що здійснюють господарську діяльність на території країни. Тому ще можна сказати, що економічна система є способом економічного життя або способом прийняття рішень про те, що, як і для кого виробляти.

У ході історичного розвитку суспільства виникали різні типи економічних систем. Загальноприйнятим є поділ на 4 їх типи: традиційна економіка, планова (командна) економіка, ринкова економіка і змішана економіка. При цьому виділяють дві основні економічні системи: ринкову і планову. Проте у багатьох країнах світу спостерігається або перехідна економічна система - від планової економіки до ринкової, або змішана.

Основою традиційної економіки є натуральне виробництво (мал. 15). Це тип господарства, у якому виробництво спрямовано безпосередньо на задоволення власних потреб. Для натуральних господарств характерною є економічна замкнутість, тобто вони існують досить ізольовано від суспільного поділу праці. Натуральне господарство протилежне товарному, яке виробляє продукти для продажу. Зазвичай така економіка має значний сільськогосподарський ухил. Традиційній економіці характерні клановість, узаконений поділ на стани або касти, а також сильні традиції і негласні закони, що передаються з покоління в покоління і визначають, які товари і послуги, як і для кого виробляти. Для такої економіки характерною рисою є відстала технологія виробництва, а замість грошей часто використовують натуральний обмін.


Загрузка...

Розвиток технологій у такому суспільстві відбувається дуже повільно. У сучасному світі майже не залишилося країн, які можна було б віднести до країн з традиційною економікою. Хоча в окремих країнах можна спостерігати ізольовані громади, наприклад племена в Африці, на островах Океанії. Їхній спосіб господарської д іяльності мало відрізняється від того, який вели їхні далекі предки, і має риси традиційної економіки.

Планова (командна) економіка характеризується тим, що в ній централізовано вирішується, що, як, для кого і коли виробляти. Попит на товари і послуги визначається з урахуванням статистичних даних і планів керівництва країни. У цій економіці нехтується свобода підприємницької діяльності. Головну роль відіграє держава, яка, володіючи товарами і послугами, а також ресурсами для їхнього виробництва, розподіляє їх через державну торгівлю. Тому тут існує висока ймовірність дефіциту якісних товарів і послуг. Криза перевиробництва в умовах планової економіки малоймовірна.

Приватна власність на чинники виробництва практично виключена або існують значні перешкоди для розвитку приватного бізнесу. За умов планової економіки штучно обмежуються доходи і немає або слабо виражений особистий інтерес. Водночас планова економіка регулює безробіття і забезпечує мінімальний рівень життя. До прикладів командних економік минулого належить економіка Радянського Союзу, Китаю до 1978 року та Індії до 1991 року. Планові економіки в певному вигляді нині існують у таких країнах, як Куба і Північна Корея. Основні риси, переваги та недоліки планової економіки наведено в таблиці.

Ринкова економічна система, на відміну від планової, заснована на переважанні приватної власності і вільного ціноутворення на основі попиту з боку споживачів і пропозиції з боку виробників. За умов ринкової економіки обмін товарами та послугами, а також ціни на них залежать від

попиту і пропозиції. Власне, «місце зустрічі» попиту і пропозиції і називають ринком. Основу ринкової економіки становить конкуренція. Характерними ознаками ринкової економіки є приватна власність, свобода підприємництва, особистий інтерес. Держава не відіграє суттєвої ролі в економіці, її роль обмежується регулюванням ситуації в економіці через закони. Держава тільки стежить за тим, щоб дотримувалися цих законів, а будь-які перекоси в економіці швидко виправляються ринковими механізмами.

Проте і ринкова економіка має недоліки, як-от соціальна нерівність, нестабільність економічного розвитку тощо. Тому нині за певних умов визнається можливим втручання в ринкове господарство з боку держави.


До країн з розвиненою ринковою економікою належать США, Канада, країни ЄС, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Японія, Австрія, Нова Зеландія. У деяких виданнях ООН до таких країн відносять Ізраїль і ПАР. З 1997 року МВФ включив до цього переліку Південну Корею, Сінгапур, Гонконг, Тайвань. У 2005 році Європейський Союз офіційно визнав Україну країною з ринковою економікою.

Загальна характеристика планової економіки

Основні риси:

- державна власність на засоби виробництва;

- державне планування всієї економіки;

- адміністративні методи керування економікою;

- відсутність стимулів до ефективної роботи

Основні переваги:

• більш стійка економіка;

• менше нерівності в суспільстві;

• більше впевненості в майбутньому;

• мінімум життєзабезпечення, гарантований усім;

• відсутнє безробіття

Основні недоліки:

• працівники не зацікавлені в результатах своєї праці, досить безініціативні;

• простежується неефективність економіки;

• виробники диктують свої умови споживачам;

• низький рівень життя населення

Загальна характеристика ринкової економіки

Основні риси:

- приватна власність на засоби виробництва;

- вільний вибір економічних партнерів;

- вільне підприємництво;

- особиста вигода учасників діяльності;

- мінімальна роль держави в економіці

Основні переваги:

• високий рівень підприємництва;

• вилучає з економіки неефективне та непотрібне виробництво;

• у цілому справедливий розподіл доходів за результатами праці;

• значні права та можливості споживачів;

• невелика кількість адміністративних керівників

Основні недоліки:

• посилюється нерівність у суспільстві;

• нестабільність економіки (характерні періодичні кризи);

• не створюються неприбуткові, але необхідні суспільству блага;

• немає зацікавленості у збереженні навколишнього середовища


Загрузка...

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Тривалий час економісти вважали втручання держави в економіку шкідливим і стверджували, що ринок може регулювати сам себе без зовнішнього втручання. Проте Велика депресія в США (30-ті роки ХХ ст.) спростувала це твердження. Річ у тому, що з кризи в умовах ринкової системи можна було б вийти лише в тому випадку, якщо з’явився б попит на товари і послуги. А оскільки жодна група економічних суб’єктів не могла цей попит сформувати, то попит міг з’явитися тільки з боку держави. Ось чому під час криз держави збільшують витрати на переозброєння своєї армії - тим самим вони формують попит, який позитивно впливає на всю економіку і дає їй змогу вийти з кризи.

Змішана економіка. На сьогодні у світі практично не залишилося країн з виключно ринковою, командною або традиційною економікою. Будь-яка сучасна економіка змішана - вона має елементи як ринкової, так і планової економіки і, звичайно ж, у кожній країні є залишки традиційної економіки.

У найбільш важливих для існування та безпеки держави галузях наявні елементи планової економіки, наприклад, це виробництво зброї, ядерної енергії тощо. Споживчий сектор практично весь належить приватним компаніям, адже вони краще можуть визначити попит на свою продукцію, стежачи за новими тенденціями. Проте завжди існують товари, що можуть бути зроблені тільки в умовах традиційної економіки - народне вбрання, вироби декоративно-ужиткового мистецтва, деякі продукти харчування тощо. Саме тому зберігаються в господарстві елементи традиційної економіки.

Перевагами такого типу економіки є забезпечення економічного зростання й економічної стабільності, соціальні гарантії для населення, захист і заохочення конкуренції, стимулювання інновацій, підтримка сфери освіти, культури та науки. Іншими словами - це модель соціально орієнтованої ринкової економіки.

А якщо говорити про недоліки, то типовим є відсутність стандартних схем даного типу економіки. У цьому випадку необхідно розробляти власну національну модель з урахуванням національної специфіки країни.

ГОЛОВНЕ

Економічна система - це спосіб організації господарського життя суспільства або особливості функціонування взаємопов’язаних елементів, які утворюють загальну економічну структуру: підприємства, компанії, організації, домашні господарства, галузі, господарські комплекси окремих регіонів.

Виокремлюють чотири типи економічних систем: традиційна економіка, планова (командна) економіка, ринкова економіка і змішана економіка.

Основою традиційної економіки є натуральне виробництво.

Для планової економіки характерне централізоване вирішення, що, як, для кого і коли виробляти.

Ринкова економічна система заснована на переважанні приватної власності і вільного ціноутворення на основі попиту з боку споживачів і пропозиції з боку виробників. Будь-яка сучасна економіка змішана - вона має елементи як ринкової, так і планової економіки, і в кожній країні є залишки традиційної економіки.

Для кожного типу економічних систем характерні переваги та недоліки.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Що таке економічна система?

2. Наведіть ознаки, характерні для традиційної економіки.

3. Проаналізуйте переваги та недоліки ринкової та планової моделей економіки.

4. Чому, на вашу думку, в розвинутих країнах формується змішана модель економіки?

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко