storinka.click » Географія » Об’єкт вивчення економічної географії
Інформація про новину
  • Переглядів: 3292
  • Дата: 6-01-2018, 08:01
6-01-2018, 08:01

Об’єкт вивчення економічної географії

Категорія: Географія


Об’ єкт вивчення економічної географії. Сучасна географія - це велика «родина», або, як кажуть учені, система споріднених наук. Основні з них - дві науки - це фізична (природна) географія і соціальна та економічна географія. Спільним для них є те, що обидві ці науки застосовують у своїх дослідженнях територіальний підхід і тому мають подібний об’єкт дослідження - територію, певну ділянку земної поверхні.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Існує думка, що територія нині стає ціннішою за власне речовинні ресурси - корисні копалини, кліматичні, водні ресурси тощо. Адже майже будь-які ресурси так чи інакше можна замінити або принаймні компенсувати їхню втрату (створюють штучні водойми і ліси, гори і водоспади, печери, збирають різних тварин у зоопарках). Між тим територія - ресурс вичерпний і невідновлюваний, його нічим не можна замінити.

Відмінності між цими двома науками полягають у тому, що фізична географія розглядає таку територію, як сукупність різноманітних природних компонентів (повітря, гірські породи, води, органічний світ), які утворюють численні природно-територіальні комплекси різного рівня складності. Натомість економічна і соціальна географія досліджує таку територію, як сукупність підприємств виробництва і населення; разом вони формують різні суспільно-територіальні комплекси (виробничі, обслуговування населення, рекреаційні та ін.). Узагальнюючи, можна стверджувати, що об’єктом дослідження сучасної географії є природно-територіальні і суспільно-територіальні комплекси (мал. 1).

Відповідно до сказаного різняться й предмети дослідження фізичної та економічної і соціальної географії. Предметом вивчення фізичної географії є територіальна організація природи земної поверхні, тобто розміщення окремих природних компонентів і природних комплексів за певними законами на певній території. Предметом вивчення економічної і соціальної географії є територіальна організація суспільства, тобто розміщення населення і господарства, а також їх сукупностей - суспільних комплексів -за певними законами на певній території. Такою територією може бути як уся планета загалом, так і окремі держави або їхні частини. Отже, предметом вивчення географії є територіальна організація природи земної поверхні і суспільства (мал. 2).

 


Загрузка...

У курсі географії 8 класу ви продовжили опановувати знання з фізичної географії, вивчаючи природу України. Тоді ж ви долучилися до соціальної географії, оскільки вивчали населення нашої країни та світу загалом. Утім такі географічні пошуки є неповними, адже поза увагою залишилося господарство. Між тим географів завжди цікавило, як господарюють люди, що населяють різні частини нашої планети. Яким чином вони використовують природні ресурси в різних державах? Що спонукає людей з різною культурою підтримувати тісні торговельні зв’язки і як проявляються ці зв’язки в різних куточках планети?

Відповіді на ці та багато інших запитань шукали вчені під час спеціальних географічних досліджень. Із часом такі дослідження й заклали основу нової науки - економічної географії. Економічна географія, об’єктом якої є господарство, - галузь географії, що досліджує особливості

просторового розміщення господарських об’єктів і різні форми їх територіального об’єднання (виробничо-територіальні комплекси).

Економічна географія поділяється залежно від особливостей предмета вивчення. Так, наприклад, предметом може бути, територіальна структура господарства в цілому або окремої галузі виробництва. Залежно від цього, виокремлюють загальну економічну географію і галузеву (географія промисловості, сільського господарства, торгівлі, транспорту тощо). Щодо території охоплення вирізняють регіональну економічну географію і географію світового господарства.

Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Виробничо-територіальні комплекси обов’язково розглядаються в економічній географії з урахуванням взаємодії господарства з природою. Адже багато тисячоліть природа є головним джерелом ресурсів, які використовує для своїх господарських потреб людство. На початку людина обмежувалася прилеглою територією і впливала лише на навколишнє природне середовище - частину природи, з якою знаходилася в безпосередньому контакті. Поступовий розвиток цивілізації, техніки і технологій дав новий поштовх процесу інтенсивного перетворення природи з метою максимального використання її ресурсів.


Конфлікт між людиною і природою особливо загострився у другій половині XX ст. Саме тоді руйнівну діяльність людини почали порівнювати з дією геологічних сил Землі, оскільки вона набула планетарних масштабів.

Наслідком тривалої господарської діяльності людини, що супроводжувалася експлуатацією природних ресурсів, стало виникнення географічного середовища - частини, освоєної людиною і задіяної нею у виробництво географічної оболонки. Нині господарська діяльність людини спостерігається практично в усіх географічних поясах Землі. З подальшим розширенням сфери діяльності людини географічне середовище починає охоплювати дедалі більшу частину географічної оболонки, і не виключено, що в майбутньому може поглинути її повністю.

Тому украй важливо, поки ще не пізно, змінити ставлення людини до природи. Саме це мав на увазі наш видатний учений, академік В.І. Вер-надський, розвиваючи уявлення про ноосферу - «сферу розуму». Вона, розумна діяльність, має зрештою стати вирішальним чинником у системі «людина-суспільство-природа». Адже географічне середовище є необхідною умовою існування суспільства. Тут безпосередньо відбувається життєдіяльність людини, що значною мірою визначається наявністю природних ресурсів.

Економічна географія прагне винайти такі способи територіальної організації виробництва, коли і суспільство буде почувати себе комфортно, і природі не буде заподіяно шкоди.


Загрузка...

Економічна географія в системі географічних наук. Економічна географія посідає дуже важливе місце в системі географічних наук і тісно з ними пов’язана. Водночас вона збагачується знаннями багатьох і не-географічних наук. Серед таких, передусім, економіка і соціологія, математика і статистика, хімія та фізика, історія та екологія, містобудування і медицина тощо (мал. 3).

Мал. 3. Зв’язок економічної і соціальної географії з іншими науками ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними Інтернету визначте, що досліджують науки, пов’язані з економікою.

ГОЛОВНЕ

Об’єктом вивчення економічної географії є господарство, а предметом - виробничо-територіальні комплекси.

Географічне середовище - частина освоєної людиною і задіяної нею у виробництво географічної оболонки.

Економічна географія прагне до ефективної територіальної організації виробництва, за якої природі не буде заподіяно шкоди.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Назвіть основні споріднені науки сучасної географії.

2. Що є об’єктом вивчення економічної географії?

3. Поясніть, що вивчає економічна географія.

4. Порівняйте об’єкт вивчення фізичної та економічної географії України, знайдіть спільне та відмінне.

5. Обґрунтуйте необхідність досліджень в економічній географії з урахуванням взаємодії господарства з природою.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко