storinka.click » Хімія » Підручник Хімія 9 клас Бутенко (поглиблений рівень) читати онлайн
Інформація про новину
 • Переглядів: 2982
 • Дата: 31-12-2017, 03:03
31-12-2017, 03:03

Підручник Хімія 9 клас Бутенко (поглиблений рівень) читати онлайн

Категорія: Хімія, Підручники


 Рік видання: 2017

 Автор: А. М. Бутенко

 Видавництво: Генеза


Читати Онлайн Підручник Хімія 9 клас Бутенко

 


Загрузка...

Зміст

 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук
 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини
 4. Загальна характеристика розчинів. Значення розчинів у природі, жи ...
 5. Розчинення — фізико-хімічний процес
 6. Кристалогідрати
 7. Будова молекули води. Поняття про міжмолекулярний водневий зв’язо ...
 8. Розчинність речовин у воді. Залежність розчинності від різних чин ...
 9. Обчислення розчинності речовини
 10. Кількісний склад розчинів: масова частка розчиненої речовини
 11. Кількісний склад розчинів: молярна концентрація розчиненої речови ...
 12. Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалента. Обчис ...
 13. Густина розчину. Залежність між густиною розчину та його складом
 14. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів
 15. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти
 16. Механізм електролітичної дисоціації речовин з йонним і полярним к ...
 17. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. ...
 18. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти
 19. Обчислення ступеня електролітичної дисоціації
 20. Реакції обміну між розчинами електролітів. Складання йонно-молеку ...
 21. Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей ...
 22. Дисоціація води. Поняття про рН розчину
 23. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену
 24. Гідроліз солей
 25. Якісні реакції на хлорид-, бромід-, йодид-, сульфат-, ортофосфат- ...
 26. Окисно-відновні реакції. Поняття про окисники та відновники
 27. Залежність окисно-відновних властивостей речовин від ступеня окис ...
 28. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій
 29. Найважливіші окисно-відновні реакції
 30. Електрохімічні процеси. Електроліз. Закони Фарадея
 31. Розв’язування задач з використанням законів Фарадея
 32. Поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент і принцип ...
 33. Електроліз: закономірності електродних процесів, застосування еле ...
 34. Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій
 35. Окисно-відновні реакції: найважливіші окисники та відновники
 36. Поняття про енергетику хімічних реакцій
 37. Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Найпростіші розрахунки за тер ...
 38. Поняття про хімічну кінетику. Швидкість хімічної реакції
 39. Обчислення швидкості та константи швидкості реакції за законом ді ...
 40. Залежність швидкості хімічної реакції від температури і природи р ...
 41. Обчислення зміни швидкості реакції зі зміною температури за прави ...
 42. Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від пло ...
 43. Поняття про ланцюгові реакції
 44. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз
 45. Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції
 46. Вплив різних чинників на стан хімічної рівноваги. Принцип Ле Шате ...
 47. Склад органічних сполук. Спільні й відмінні ознаки органічних і н ...
 48. Особливості будови атома Карбону
 49. Метан: молекулярна, електронна і структурна формули, поширення у ...
 50. Ізомерія: складання формул ізомерів. Моделі молекул. Значення мод ...
 51. Фізичні та хімічні властивості гомологів метану
 52. Етен та етин: молекулярні, електронні та структурні формули, фізи ...
 53. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об'ємн ...
 54. Поняття про полімери. Поліетилен
 55. Спирти: метанол, етанол, гліцерол
 56. Карбонові кислоти: метанова й етанова, їхні молекулярні та структ ...
 57. Жири: склад, утворення, гідроліз і гідрування, біологічне значенн ...
 58. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза
 59. Амінокислоти. Молекулярна та структурна формули аміноетанової кис ...
 60. Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції б ...
 61. Нуклеїнові кислоти: склад і будова, біологічне значення
 62. Природні й синтетичні сполуки. Значення продуктів органічної хімі ...
 63. Будова речовини. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Вза ...
 64. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння нау ...
 65. Хімічна наука й виробництво в Україні
 66. Практикум з хімії за 9 клас
 67. Словничок термінів з хімії за 9 клас
 68. Відповіді на тестові завдання підручника Хімія 9 клас Бутенко

 Дорогие друзья!

В 8 классе вы усвоили электронную теорию строения вещества и один из основных законов естествознания - закон периодичности в виде периодической системы химических элементов. Вы, наверное, поняли большую роль этих теоретических знаний в объяснении природных явлений.

В 9 классе вы продолжите систематическое изучение основ химии - глубже и конкретнее рассмотрите основные типы химических реакций: соединения, разложения, замещения и обмена. Научитесь составлять уравнения окислительно-восстановительных химических реакций, а также термохимические и ионно-молеку- лярных уравнения. Вы начнете изучать новые сложные вещества - органические соединения. Сведения об их составе, строении и свойствах изложены в новом разделе химической дисциплины - органической химии.

В учебнике содержатся также экологические и исторические сведения. Они помогут вам понять значение химии в жизни каждого человека и, в частности, в сохранении его здоровья и окружающей среды.

Этот учебник обеспечивает приобретение знаний и умений уровня, обязательного для учеников, изучающих предмет углубленно.

Для любознательных в некоторые разделы учебника помещен дополнительный материал исторического, экологического и прикладного характера.

Систематизации знаний способствуют выводы, приведенные после каждого раздела, выделения шрифтом важнейших понятий, классификационные схемы, сравнительные и обобщу-ные таблицы. Лучше усвоить учебный материал помогут рисунки и описания демонстрационных и лабораторных опытов, практических работ. В начале каждого параграфа дана краткая информация о его основного содержания.